کوروش در اواخر دهه ۵۳۰ ق

مادها از سواران تیرانداز نیز استفاده میکردند که این عمل نظامی را از اجداد خود، چادرنشینان استپهای آسیای مرکزی به ارث برده بودند. کمانداران و نیز بعضی از سربازان که هم از نیزه و هم کمان استفاده میکردند بسیار مراقب کمانهای خود بودند و تیرها را در یک ترکش یا تیردان چرمی که به شانه یا کمر میآویختند مینهادند. آنها فقط به نیزه بلندی مسلح بودند و با سپر حصیر بافت مستطیل شکلی از خود دفاع میکردند. به صورت یک ستون نه نفری میایستادند و هر مرد به کمان و شمشیر کج مسلح بود.

در چهار سدهای که پس از آن فرا رسید، جنوب و غرب ایران نه تنها از سوی بابل، بلکه از طرف خارجیان متعدد دیگری که نیرومندترین آنها آشوریان بودند، تحت نفوذ قرار گرفت. نه از تعداد مردمی که در این مهاجرت شرکت داشتهاند و نه از چگونگی مسافرت یا ساختار اجتماعی ایشان کمترین اطلاعی نداریم. در فصل پایانی، نویسنده، ضمن بررسیِ برخی عللِ برپاییِ طوفان انقلاب و چگونگیِ فروپاشیِ نظام سلطنتی، به پیریزیِ نظم جدید و ساختار نظام نوین میپردازد و دورههای دولت اعتدالیِ انتقالی (بازرگان) و اختلافات آن با آیتالله خمینی، مرحلهی تثبیت نظام (۶۸-۱۳۵۹)، دورهی ترمیدور (۸۴-۱۳۶۸) و ظهور گفتمانِ جدیدِ مدنیخواهی در جامعهی ایران، روی کار آمدنِ محافظهکاران از سال ۸۲ به بعد و بالاخره ایران کنونی را مورد تحلیل و واکاوی قرار میدهد.

از این دو قوم جدید ایران باستان، مادها نخستین قومی بودند که در امور خاور نزدیک برتری نظامی و سیاسی یافتند. محمود آبادي، سيد اصغر، (1383)، پژوهشهايي در تاريخ فرهنگ و سياست ايران باستان، اهواز، انتشارات مهزيار. ميراحمدي، مريم، (1369)، كتابشناسي تاريخ ايران در دوران باستان، تهران، انتشارات اميركبير. اصفهان ، قزوین و تبریز از پایتخت های دوران صفوی بود . یکی از رموز کامیابی ارتش مخوف آشور در ایران باستان استفاده مؤثر از ارابههای جنگی بود که در اینجا توصیف شده است (برگرفته از کتاب آشورشناس برجسته د. مادها تا مدتهای بسیار طولانی بر ایران حکومت کردند اما تاریخ دقیقی از این مدت در دسترس نیست .

طبق نوشته مورخان و ایرانگردان و جغرافیایی نویسان در قرنهای اول و دوم و سوم و چهارم، آتشکده ها به شماره فراوانی در بیشتر شهرها و استانهای ایران برپا و دائر مانده بودند، و شکی نیست که این آتشکده ها و موسسات تابع آنها، از مراکز مهم موبدان و علمای زرتشتی بوده اند. در طی تاریخ ایران قبل از اسلام در می یابید که این کشور، سرزمین ادیان باستانی بوده است که بر ادیان دیگری که بعدها ظهور پیدا کردند تاثیر گذاشته است. ساسانیان از عرب هایی که یک دین جدید آورده بودند ( اسلام ) شکست خوردند. درنتیجه در ایران اسلامی، مردم عرب بر مبنای دین و آیین اسلام و زبان عربی به تدریج بر همه ایران آن زمان و ماورای آن سلطه سیاسی، دینی و فرهنگی پیدا کردند.

نویسنده که یکی از ممتازترین تاریخ نویسان ایران کنونی به شمار می رود، در این اثر همزمان با بررسی فراز و نشیب های سیاست های بین المللی و منطقه ای کشور، با چیرگی هرچه تمام تر مردم ایران را در کانون توجه اش قرار داده است. او در حال حاضر به نوشتن کتابی دربارهٔ کودتای ۲۸ مرداد برای انتشارات دانشگاه کمبریج مشغول است. با این حال او معتقد بود که نباید دشمن را دست کم گرفت و از این رو خردمندانه با نبوپلسر، پادشاه بابل، که به اندازه وی از آشوریان بیزار بود متحد شد. این بار کروزوس پادشاه جدید لیدی و پسر آلیاتس، اجازه داد که خرافات سرنوشت او را تعیین کند.

پادشاه آشور، که به غرب ایران لشکر کشیده بود، نام برده شده است. پیگولووسکایا، ن و دیگران (1353)، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام. این حکومت توسط یعقوب لیث صفاری در زمان محمد بن طاهر به کار خود پایان داد. م به عیلام یورش بردند، دوره شکوفایی عیلام ناگهان به پایان رسید. دوره قاجاریان (۱۹۲۴-۱۷۷۹ م) از دوره های تاریخ ایران بود که نفوذ قدرتهای استعماری همچون انگلیس و روسیه تزاری در ایران توسعه یافت و این قدرتها با تحمیل عهدنامههایی همچون ترکمانچای، گلستان و پاریس بر دولت ایران سرزمینهای وسیعی در آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و خراسان را از خاک ایران جدا کردند.

جنگهای ایران و یونان در زمان داریوش آغاز شد. «گاه اندیشیده شده است که پیدایش این اشیای سفالی خاکستری در غرب ایران به معنای آغاز ورود ایرانیان، نیاکان… اما پیش از آنکه شاهان آشوری فرمانروایی خشن خود را بر بخشهای وسیع خاور نزدیک گسترش دهند، بذرهای سقوط آنها در ارتفاعات فلات ایران پاشیده شده بود. این قلمرو که پهناورترین قلمرو در خاور نزدیک تا آن روزگار بود، در شرق بیشتر فلات ایران، در مرکز بابل، و بقیه بینالنهرین و در غرب سوریه، فلسطین و قسمتهایی از مصر را در بر میگرفت. مکتب های نیشابور، هرات، بلخ، بخارا، سمرقند، اصفهان و سایر شهرهای ایران بزرگ و مرکز فعالیت و جنب و جوش بود، صدها نفر از رجال بزرگ اسلام در این شهرها تربیت شدند و در شرق و غرب عالم، تمدن درخشان اسلام را محکم و استوار ساختند.

اشیای سفالی خاکستری غرب ایران متعلق به عصر آهن ظاهرا از اشیای خاکستری عصر متأخر مفرغ که در کاوشگاههای… در کاوشگاههای غرب ایران که اشیای خاکستری پیدا شدهاند، گسستی ناگهانی با سفالگری آغازین سنتی به چشم میخورد، و… این ترجمه بدون مجوز نویسنده با عنوان تاریخ ایران مدرن (نشر فراگرد، ۱۴۰۰) نشر اینترنتی شده و در شبکه های اجتماعی پخش شده است. تمدن ایلامیان از راه شهر سوخته در سیستان، با تمدن پیرامون رود سند هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط میشده است.

آشور، که نام خود را از شهر آشور واقع در کرانههای شمالی رود دجله اخذ کرده است، در بیشتر هزاره دوم ق. م نیروهای متحد ماد و بابل به سرزمین اصلی آشور واقع در کرانههای علیای رود دجله سرازیر شدند. مادها و بابلیان سرزمین آشور را بین خود تقسیم کردند و تا مدتی به همزیستی با صلح در کنار یکدیگر پرداختند. حکومت صفویان با توسط شاه اسماعیل صفوی تاسیس شد . آغازگر حکومت سلجوقیان طغرل بود و بعد از او آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان در این دوران حکومت می کردند سلجوقیان با شکست غزنویان حکومت خود را آغاز کردند و قدرت خود را با وزرای بزرگ تثبیت کردند .

افراد دیگری مانند هوخشتره و آزی دهاک نیز از حاکمان دیگر در دوران مادها بودند . در میان فرمانروایان آل بویه ، عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش داشته و مشهورتر از دیگر حاکمان بود . او میدانست که آشور، که زمانی بلای جان تمام خاورمیانه بود، اخیرا در اثر آشوبها و شورشهای متعددی که میان اقوام تابعهاش بروز کرده، ضعیف و آسیبپذیر شده است.

در عین حال وی اعتراف می کند که این اثر یک پژوهش تاریخی متعارف نیست و لذا از بسیاری از حواشی و تعلیقات مفصل صرفنظر شده است. نقره را غارت کنید و طلا را به یغما برید زیرا که اندوختههای او را و کثرت هرگونه متاع نفیسهاش را انتهایی نیست. حاکم ناحیهای که به آن حمله شده بود مجبور میشد طی عهدنامه وفاداری به قید سوگند متعهد شود که در صورت هرگونه تخلف به خشم خدایان آشوری تن در دهد. پادشاهی که یکی از شیرین ترین درسهای تاریخ کتابهای دروس ابتدایی را به خود اختصاص داده است و هر کودک ایرانی با خواندن آن لذت می برد ، نادر شاه افشار دست افغانهای یاغی ، روس ها و عثمانی ها از ایران و تسخیر کننده هند را کوتاه کرد.

م به غرب ایران باستان سرازیر شده باشند. م (تاریخ دقیق آن مورد منازعه است) گروههای کوچکی که خود را آریایی میدانستند به درون فلات سرازیر شدند. در تاریخ ایران، آریایی ها شامل تعداد زیادی از نژاد سفید پوست بودند که احیانا سرزمین اولیه آن ها از شمال دریای سیاه و خزر تا حوالی رودهای سیحون و جیحون بوده است. نزدیک گوشه جنوب شرقی دریای خزر پیدا شدهاند سرچشمه گرفته بودهاند. این واقعیت ممکن است بیانگر آن باشد که مردمی که از این سفالگری استفاده میکردهاند از شرق به غرب ایران آمده بودهاند… ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که از جمله می بایست به جنگ خانمان سوز عراق، دگرگونی های جامعه در سه دههٔ اخیر و از همه تازه تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد.

وضعیت مالیه عمومی و تامین هزینه های دولت(یا درواقع دربار) نیز وضعیت بهتری ندارد. م به صورت یک دولت کوچک در بینالنهرین وجود داشت. آشوریان برجستهکاریهایی از این عصر تراشیدهاند که استحکامات مادی را با برج و بارویی نشان میدهد که در آن شکافهایی وجود دارد و مدافعان از درون این شکافها میتوانستند سلاحهایی را موشکوار به سوی حملهکنندگان پرتاب کنند. علاوه بر آن دستورات رسیده، نامهها، چکها و دستورات صادره، مشخص و ثبت می شد. ارابهها را در کوچهها به تندی میرانند و در چهارسوها به هم بر میخورند.

سپر جبّاران او سرخ شده و مردان جنگی به قرمز ملبّس و ارابهها در روز تهیه او از فولاد لامع است و نیزهها متحرک میباشد. آواز تازیانهها، غرغر چرخها، جهیدن اسبان و جستن ارابهها. شاپور دوم با اقتدار و قدرت خود توانست دست اعراب وحشی ، هون ها ، گرجی ها را از تجاوز به ایران کوتاه کند. با استفاده از اسبهای چابکتر که برای کار با این ارابه پرورش مییافتند، و بهبود خود ارابه توسعه یافت. تغییرات در فنآوری آهنگری برای طراحی وسیله نقلیه سبکتر با یک قالب چوبی که بر روی یک وسیله فرود فلزی کار گذاشته میشد همراه با حرکت محور چرخ به عقب از مرکز، این ارابه را بهبود بخشید.

به کار گرفته میشد و سپس… در نتیجه جامعه به دو طبقه بزرگ تقسیم شد: طبقه اول عبارت بود از اشراف عرب و زمینداران و اشراف ایرانی که اعراب را در سازماندهی و گردآوری مالیاتها یاری میکردند، و کسانی که تجارتشان را در بهره کشی از کشاورزان برای احیای اراضی موات به کار میگرفتند. اکنون تنها مصر به عنوان یگانه قدرت بزرگ خاور نزدیک باقی مانده بود که هنوز تحت تسلط ایرانیان در نیامده بود. سپس در قرن نهم ق.م آشوریان به رهبری شاهانی جنگجو، از سرزمین کوچک خود به طور ناگهانی متوجه خارج شدند و شروع به فتح سرزمینهای اطراف و تأسیس یک امپراتوری بزرگ کردند.

دیدگاهتان را بنویسید