وظایف و سیاست ها

۱۵. انجام اقدامات لازم درزمینة اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی ، حقوقی در حوزة تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان. برخی همچون نژی آن را در معنای ابزاری برای حفظ بقای انسانهای نخستین تعبیر کردهاند و برخی دیگر مانند کلاکستون آن را ابزاری در دست بشر برای چیرگی بر محیط دانستهاند. بسیاری از فرایندهای فناوری، محصولات جانبی ناخواسته ای تولید میکنند که به عنوان آلودگی شناخته میشوند و منابع طبیعی را کاهش داده و به محیط زیست زمین آسیب می زنند. از این رو در دولت جدید وزارت امور خارجه و سازمان های همکار آن مانند بسیاری دیگر از وزارتخانهها و نهادها با تغییر و تحولات زیادی روبه رو خواهند شد اما رفتن عده ای و آمدن برخی دیگر به تنهایی نمیتواند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحول و نقش آفرینی فعال در راستای تامین منافع حداکثری انقلاب اسلامی در فضای پیرامونی کشور و فرای آن قرار دهد چرا که افراد تحول آفرین نیز در چهارچوبی غیرپویا قادر به تاثیرگذاری و تحول آفرینی مطلوب نخواهند بود.

همچنین بسیاری از مشاغل نوپا و استارتاپی که به وجود آمدهاند که بهطور مستقیم با فناوری و ابزارهایش در ارتباط بوده و و از طریق آن به مردم خدمت رسانی مینمایند. مسئولیت و پاسخگویی نخستوزیر در مقابل مجلس شورای ملی یکی از محدودیتهایی بود که بر سر راه استبدادطلبی و خودکامگی قرارداد. ۱. سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص فعالیتهای مربوط به امور حقوقی و مجلس در چارچوب سیاستهای وزارتخانه. ماتوزی و ماریو استدلال میکنند که در دمکراسی مدرن سیاستمداران بهطور معمول یکی از این دو مسیر را طی میکنند. ٢٧. کمک به تشکیل و تقویت و حمایت از کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، و نیز مساعد برای آمادهسازی و تجهیز کتابخانه، سالن نمایش، مرکز آموزش فرهنگی و هنری، کتابروشی، نشر کتاب و مطبوعات، محل عرضه محصولات فرهنگی و هنری، نگارخانه و مرکز بازیهای رایانهای و تشکلها و انجمنهای مردمی در کنار مساجد و پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری کانونها و مراکز یاد شده. آنها قبل از مسابقه فضایی در دوران جنگ سرد وجود داشتند ولی پیشرفت آنها، بهنحو گستردهای برای رفع نیازهای برنامههای فضایی دو ابرقدرت، سرعت گرفت.

برای مثال، ناتو میتوانست پیشنهاد کند که گزینه عضویت اوکراین را برای همیشه از روی میز حذف کند (اگرچه تا هفتههای قبل از جنگ هرگز چنین نکرد)، اما احتمالا پوتین تعهد ناتو را باور نمیکرد، حتی اگر واشنگتن و بروکسل این تعهد را به صورت مکتوب بیان میکردند. بهطور کوتاه، فناوری اطلاعات، با مسایلی مانند بهکارگیری رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات و در تعریف دیگری (که به نظر میرسد کاملتر و دقیقتر باشد) فناوری اطلاعات به کلیه فناوریهایی اشاره میکند که در شش حوزه جمعآوری، ذخیرهسازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند. یک پژوهش میدانی در مورد استفاده از نمایشگرهای الکترونیکی نشان میدهد، که از هر ده نفر، شش نفر احساس میکنند که روزانه وقتشان را بیش از حد در جلوی این دستگاهها میگذرانند. در اینجا جرم اتم را با M، سرعت نور را با C، و انرژی را با E نشان داد. درواقع اگر تعریف درست و معناداری از رابطه این دو مقوله نشود، ممکن است بین طرفداران توسعه سیاسی با کارگزاران سیاست، منازعه و معارضه به وجود آید و آثار و پیامدهای ناگوار آن، علاوه بر کارگزاران این دو حوزه، دامن جامعه را نیز فراگیرد.

معاونت فناوری اطلاعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامههای بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد؛ و کمکم سازمانهایی مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت نیز در این رابطه شکل گرفتند. چنانچه از پاسخ دریافتی ما در رابطه با اطلاعات شخصی خود رضایت ندارید، میتوانید شکایت خود را به مقام نظارتی حفاظت از دادههای مربوطه در حوزۀ قضایی خود ارائه دهید. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامهریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن میدارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند. منظور این است که روابط متکى بر قدرت گاهى ساده و بى شکل هستند و به صورت یک رابطه نابرابر – که در آن کسانى بر کسان دیگر مسلط مىشوند، آنان را به زیر نفوذ مىکشند و عامل اجراى اراده خویش مىگردانند – بدون شکل خاص ظاهر مىشود.

دیدگاهتان را بنویسید