وظایف و سیاست ها

دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود. ۷. بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان، در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی سازمان حراست کل کشور. اما باید به خاطر داشته باشید که استفاده از اینترنت تماماً امن نیست و به همین دلیل است که ما نمیتوانیم امنیت یا یکپارچگی اطلاعات شخصیتان را وقتی از طریق اینترنت از سوی شما یا به شما منتقل میشود را تضمین کنیم. تجارت الکترونیک Xiaomi و بستر اینترنت اشیاء (IoT) خانه Mi برای سیستمهای مدیریت اطلاعات شخصی (PIMS) مجوز ISO/IEC 27701:2019 را به دست آورده است. با این حال، ما به طور مستقیم به کودکان خدمات ارائه نمیدهیم یا دادههای شخصی کودکان را به منظور بازاریابی استفاده نمیکنیم. شرکتهای زیستبوم Mi میتوانند در خصوص محصولات یا خدمات دارای برند Xiaomi و به منظور ارائه خدمات سختافزاری و نرمافزاری، بهبود عملکرد و تجربه کاربری، گهگاهی اطلاعات را با Xiaomi به اشتراک بگذارند. در برخی شرایط خاص، ممکن است لغو انجام نشود یا به تأخیر بیفتد.

اگر دلایل شما GDPR را دربرگیرد، اطلاعات شخصی شما را فقط طبق شرایط مربوطه در GDPR پردازش میکنیم و رفع محدودیت پردازش را از پیش به آگاهی شما میرسانیم. افزون بر این، کارکنان ما و کارکنان شرکای تجاری و خدماتدهندگان سومشخص که به اطلاعات شخصی شما دسترسی دارند مشمول تعهدات قراردادی لازمالاجرا در خصوص حفظ محرمانگی میشوند. شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فناوری ضرورتا وابستگی سیاسی نمی آورد در حالی که گسترش مناسبات سیاسی مکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد. در پژوهشی، رابطة بین ارتباطات سیاسی و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. همچنین بررسی میکنیم که این سومشخصها با اجرای محدودیتهای قراردادی مناسب و در صورت لزوم، انجام حسابرسیها و ارزیابیها، استانداردهای امنیتی لازم را رعایت میکنند.

همچنین اگر افشای اطلاعات برای امنیت ملی، اهداف پلیس یا سایر امور حائز اهمیت عمومی ضروری یا مناسب باشد، ممکن است اطلاعات مربوط به شما را افشا کنیم. ممکن است روند کلی استفاده از خدمات خود را نیز با آنها به اشتراک بگذاریم؛ مثلاً تعداد مشتریان در یک گروه خاص از افرادی که محصولات خاصی را خریداری میکنند یا در تراکنشهای خاصی مشارکت دارند. Xiaomi در قبال لغزشهای امنیتی ناشی از دسترسی سومشخصها به اطلاعات شخصی شما که در نتیجه ناتوانی شما در خصوصی نگه داشتن این اطلاعات باشد، مسئولیتی بر عهده ندارد. با این حال، این به معنای تغییر در تعهد ما به رعایت این سیاست حفظ حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی شما نیست. Xiaomi برای اطمینان از اینکه خدماتدهندگان سومشخص از قوانین جاری حفظ حریم خصوصی در حوزه قضایی شما تبعیت میکنند، اهتمام مقتضی را میورزد و قراردادهایی با این شرکتها منعقد میسازد. ما در صورت رضایت یا درخواست شما، اطلاعات شخصیتان را در حوزه مورد رضایت/درخواستتان در اختیار سومشخصهایی که شما مشخص کردهاید قرار میدهیم. از همین رو ممکن است اطلاعات شما به سایر کشورها و مناطق انتقال یابد. ۷. برنامه ریزی به منظور ایجاد ،ارتقاء ، تعامل و بهره برداری از ظرفیت های تبلیغی ترویجی قرآن و عترت بخش های دولتی ، عمومی و مردمی.

٧. تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان، سینماگران و روزنامهنگاران براساس سیاستها و ضوابط مصوب به منظور تقویت روحیه تحقیق و تتبع و آفرینشهای فرهنگی و هنری. ۲. برنامه ریزی جهت بهره مندی از نظرات ، پیشنهادات و جمع بندی اطلاعات، بررسی ها و توجیهات به منظور دفاع از بودجه سالانه آنها در قالب برنامه ریزی عملیاتی. برخی از این خدمات در قالب پیوند به تارنماهای سومشخصها و برخی نیز در قالب SDK، API و غیره ارائه خواهد شد. برخى از اندیشمندان گمان کردهاند که علم سیاستبه بررسى قدرت در جوامع کل مىپردازد نه جوامع خاص. ما اطلاعات شخصی شما را به مدتی که برای تحقق اهداف گردآوری اطلاعات لازم است یا تا زمانی که قانون ایجاب میکند نگهداری میکنیم؛ اهداف مذکور، در این سیاست حفظ حریم خصوصی یا هر سیاست مشابه دیگر برای محصول یا خدمات خاص آمده است. سیاست حفظ حریم خصوصی ما در مورد محصولات و خدمات ارائهشده توسط سومشخصها اجرا نمیشود. برای اهداف و مقاصد مندرج در این سیاست حفظ حریم خصوصی، ممکن است اطلاعات شما مطابق با قوانین مربوطه به این مراکز داده منتقل شود. به دنبال این مصوبه در تحریم های جدید علیه ایران، باراک اوباما از اقدام اتحادیه اروپا در تصویب تحریم نفت ایران استقبال کرد و اعلام نمود که این اقدام نشان دهنده اتحاد جامعه بینالمللی برای رفع خطر برنامه هسته ای ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید