نگاهى به مفهوم سیاست

کشور را عهده دار هستند و تعیین سیاست های کلی نظام از احکام و فرامین آن مقام به نظر میرسد. استدلال سوم که باید در نقد ارشادی بودن سیاست های کلان بدان پرداخت، لزوم مشورت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مىشود که متابعت از آن برایش تحمیلى نباشد; بلکه، کاملا، و به طور طبیعى از آن پیروى مىکند و حتى پیروى از آن را بر خود لازم مىداند آنچنان که احیانا ترک پیروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد. در نتیجه، ارائه چنین اطلاعاتی در مورد دانش و مخازن دانش، میتواند مفید باشد (who/who) . چنین ادغامی منجر به همافزایی و منافع مشترک واحدهای اولیه و همچنین ایجاد ارزش افزوده میشود. یک متخصص وب، مخصوص توجه و حفظ مخازن فناوری اطلاعات، میتواند تضمین کند که استانداردها و روشها توسط کارمندان به کار گرفته میشود. فرصتهای جدید ارائه شده توسط فناوری اطلاعات، نیازمند بهرهبرداری گسترده است و این امر نیز نیازمند آن است که فناوری اطلاعات به طور کامل به عنوان جزء اصلی در فرایندهای کاری گنجانده شود. کتابخانه دانشگاه ایالتی نیومکزیکو، در اوایل دهه 1990، پست الکترونیکی را به عنوان یک منبع راهبردی دانش اعلام کرد.

در آغاز دهه 1990، فعالیت گسترده شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزة مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه 1990، تحرک تازهای به حوزه مدیریت دانش بخشید. ۲. هماهنگی و ارتباط سهل و سریع و فراگیر میان کارگروه مد و لباس و جامعه طراحان ، دانشگاهیان ، مردم و سایر مرتبطین حوزه مد و لباس . ۱۳. بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع. اینکه واقعاً مردم چگونه این ابزارها را به کار میگیرند؟ این کار باعث میشود تا آن بخش از پایگاه دانش که به راحتی از قابلیت تدوین شدن برخوردارند، محور توجه و تأکید قرار گیرد و در مقابل، دانش ضمنی با وجود تأکید مبانی نظری و علمی موضوع، بر نقش انکارناپذیر آن در کسب، حفظ و ارتقای مزیت رقابتی سازمان، صرفاً به دلیل نبود قابلیت تدوین، در حاشیه قرار گیرد. های رمزی پنهان میشود. این دانشکده یکی از محبوبترین دانشکده های علوم انسانی در سطح استان و دارای بیشترین تعداد دانش آموخته است. تمام حقوق مادی و معنوی برای کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی محفوظ است. شکی نیست که علوم انسانی در زمان حاضر، شأن خود را در جامعه ما ندارد و نسبت به علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه از رونق بسیار کمتری برخوردار است؛ درحالیکه به دلایلی این علوم نقش مهمی در اعتلای جامعه اسلامی ما دارند.

عوامل مکان، زمان و ربط، تعیین کننده قدرت و توان نقش فناوری اطلاعات در بنیانهای مدیریت دانش میباشد. در حقیقت، این مورد محدودیت عمده فناوری اطلاعات در مواجهه با موضوعاتی از قبیل نظامهای اجتماعی و زنجیرهوار، مثل مدیریت دانش میباشد. چالش اصلی که مبلغان «فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت دانش» با آن روبرو هستند، تغییر هدفهای راهبردی به منظور انتخاب، توسعه و به کارگیری فناوری مناسب برای بهبود خدمات مدیریت دانش میباشد. به طور کلی، سیاست خارجی دولت موقت در تئوری و عمل و با دیدگاهی کلان، تمایل به غرب و نگرانی نسبت به نفوذ شرق، در تلاش برای جلب و بهبود روابط با دولتهای دیگر به ویژه با ایالات متحدۀ آمریکا و اروپا بود. ٰرؤسای جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش و بیل کلینتون به حافظه قوی شان معروف بودند. از این رو، سازمانها در سرمایهگذاری فناوری اطلاعات (IT) باید تأثیرهای احتمالی آن را بر روی دانش ضمنی و صریح مدنظر قرار دهند، به گونهای که میزان استفاده از دانش ضمنی و صریح در حد تعادل قرار گیرد. این امر باعث توجه و سرمایهگذاری زیاد سازمانها گردیده است.

در این زمینه، مشکل آن است که سازمانها به طور یکجانبه و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد و زمینههای مربوط، در فناوری اطلاعات (IT) سرمایهگذاری میکنند. مدیران نیز باید از فرهنگ سازمانی که کارمندان را برای انجام این امور تشویق میکنند پشتیبانی و از ناهماهنگی مخازن جلوگیری کنند و به استفاده از آنها یاری رسانند (who). انسان نمیتواند یکسره مشغول به کار و تلاش باشد و از این رو با این امور خود را برای ادامهی حیات غنی میسازد. در کشور ما نیز مسئولان باید تلاش کنند این فضای برابر را برای ورود زنان به سیاست ایجاد کنند. اغلب ابداعات مربوط به فناوری قادرند دسترسی به دانش را تقویت کنند. هر نوع عملیات بر روی داده یا اطلاعات در مسیر فرایند تولید، تولید، ذخیره و بازیابی و انتقال اطلاعات و یا تبدیل داده به اطلاعات را به گونه ای که اطلاعات موجود را با افزایش افزوده همراه سازد پردازش اطلاعات تعریف می کنند. 9- سیاست روابط قدرت یا کیفیت توزیع قدرت است. اکنون مدیریت دانش در سالهای آغازین قرن 21 برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. در همین راستا بود که جان افکندی یکی از موضوعات اصلی پیشنهادی به کشورهای آمریکای لاتین در برنامه «اتحاد برای ترقی » را تلاش درراه دموکراسی و آزادی معرفی کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید