نگاهى به مفهوم سیاست

تفاوت دوم مبتنى استبرآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژهاى باشد که دولت نام دارد – یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومتبر جامعهاى است که از همه جوامع کاملترش مىدانند – در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهتحد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مىگردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعهاى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مىرانند و کسانى اطاعت مىکنند و کسانى تصمیم مىگیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مىشود. چیزی که در داخل تولید میشود، از خارج وارد میکنند؛ این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخورد. یک نقطهی مثبت دیگر تلاشهایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بستن شعار سال -یعنی تولید ملّی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی- انجام گرفت.

کاری کنیم که دوخت ما، آن کاری که دست ما است، درست و با کیفیّت و با استحکام انجام بگیرد؛ این وظیفهی کارگر است. که آن تحریمها را شروع کردند -به خیال خودشان تحریمهای فلجکننده که به کوری چشم آنها نتوانست جمهوری اسلامی را فلج کند- فعّال بودند؛ حتّی وزیر آمریکایی میرفت با یکایکِ رؤسای بانکهای مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت؛ یعنی اینجور فعّال بودند؛ شبوروز مشغول بودند. ۱۴. ارائه راهنمایی ها و پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف مرکزی و استانی در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات. ۲۳. گردآوری، طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم برای خریدهای کلی و عمومی با همکاری تخصصی واحدهای سفارش دهنده. ۵- ارتقاء کارآیی سیستمهای اقتصادی و ایجاد شفافیت برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و پشتیبانی در کشورهای در حال توسعه . من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابلهی با شرارتِ این دشمن در مجموعهی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید بهصورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند. یک وقت نه، هزاران نیروی جوان، با نشاط، نخبه، دارای افکار بلند و البتّه یقیناً در بین اینها تعدادی هم دارای قدرت مدیریّت هستند -چون فکر بلند همیشه ملازم نیست با قدرت مدیریّت- و با توجّه به اینها انسان میخواهد برای کشور برنامهریزی کند.

در برنامهریزی برای مسائل کشور. خب برای اصلاح اقتصاد کشور چهکار باید کرد؟ البتّه اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ بهمورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست. چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ بدین ترتیب، شرکتها و صنایعی که بتوانند بهرهوری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات بهبود بخشیده و فرصتهای تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند، قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود. اما در سال ۱۳۸۱ بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. یک مسئلهی مهمّی که امروز مطرح است، مسئلهی اقتصاد است؛ من اینجا این را هم عرض بکنم. اقتصاد مقاومتی. این را ما اعلام کردیم، همهی مسئولین کشور هم تصدیق کردند، یعنی هیچکس مخالفت نکرد؛ حالا البتّه گاهی نقّ و نوقّی از گوشه و کنار شنیده میشود، امّا آنوقتی که سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شد، همهی مسئولین کشور تصدیق کردند که راه همین است و بس. ملّتها راضی نیستند تحت نفوذ و تأثیر تصمیمگیرانی باشند که یا دوست این ملّت نیستند یا دشمن این ملّتند. چشم ما بر جنایت قبل این رژیم و آنچه اینک در اوکراین می گذرد بسته نیست و همچنین اگر بر منظری یا تحلیلی، منافع کشور در طرد این حمله است نباید در تبقیح تجاوز روسیه به آنجا رسید که جنایت آمریکا و غرب در امثال فلسطین و یمن نادیده گرفته شود.

به عنوان مثال میتوان به قانون اساسی عراق اشاره کرد که در آن بیان شده است تعداد زنان عضو مجلس مجمع ملی عراق نباید از یک چهارم کل اعضا کمتر باشد و در انتخابات اخیر مجلس ملی این کشور، تعداد ۹۷ زن توانستند به پارلمان راه یابند. در جلد اول کتاب به روحیه جهادی تلاشگران مختلف حاضر در پارک اشاره شده است. که سال گذشته بنده اول سال گفتم، ما در مجموع دارایی نفت و گازِ زیر زمین، در دنیا اولیم؛ در گاز دوم، در نفت هم دوم یا سوم؛ اخیراً آقای رئیسجمهور یک گزارشی به من دادند که در خصوص گاز اولیم، در نفت قطعاً دومیم، این خیلی چیز مهمی است؛ هیچ کشوری در دنیا به قدر ایران ما نفت و گاز ندارد. از جملهی خطاهای بزرگی که همیشه میشنفتیم، حالا هم گاهی از بعضی از زبانهای بیمبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر میشود این است که «حج را سیاسی نکنید»؛ یعنی چه سیاسی نکنید؟

دیدگاهتان را بنویسید