مرکز پژوهشها – اصول سیاست فرهنگی کشور

براساس سیاست جامع اطلاعرسانی هند، خدمات نرمافزاری در این کشور، به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Centerها به دلیل اشتغال زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه مطلوبی یافتهاند، ولی چون هند در زمینه سختافزار، مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد، در این خصوص، سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است (Yilmaz, P. 72). طبق آمار موجود، ارزش صادرات نرمافزاری هند در سال 2000 میلادی بیش از 5 میلیارد دلار بوده است که این رقم، بسیار بیشتر از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران است. سیاستهای اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. دولت سیزدهم با لحاظ این مسأله، به شکل خاص بر سیاست همسایگی بهعنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود تأکید دارد. برای مشارکت مؤثر و کارآمد در «جامعه جهانی اطلاعاتی»، هر کشوری باید به یک «جامعه اطلاعاتی» بدل شود، در غیر این صورت شکل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را خواهد نمایاند. در عصر حاضر، کتابخانهها برای تحقق اصل « کاربر مداری » و سهولت در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان، از نوع سنتی به سوی کتابخانه خودکار، الکترونیکی، دیجیتالی و سپس مجازی سوق داده شدهاند.

افزون بر این، به منظور آسانسازی در بارگذاری دوباره تاریخچۀ گفتگو پس از نصب دوباره برنامهها توسط کاربر و همچنین برای همگامسازی بین دستگاهها، تاریخچه گفتگو ذخیره میشود. معاون رئیس جمهور آمریکا در دوره بیل کلینتون، آمده است که وی با تشیخص این مطلب که مشکلات عمده آمریکا در صورت ایجاد زیرساخت ملی اطلاعرسانی برطرف خواهد شد، نسبت به ابداع طرحی شبیه به بزرگراههای حمل و نقل سراسری (که در دوران ریاست جمهوری آیزن هاور احداث شده بود) همت گماشت؛ با این تفاوت که اگر شبکه سراسری ترابری، امکان تردد در معابر داخلی کشور را فراهم میساخت و تأثیری شگرف بر توسعه اقتصادی این کشور نهاد، زیرساخت ملی اطلاعاتی که بعدها به بزرگراههای اطلاعات مشهور شد، میتواند انواع پیامها را در سریعترین زمان و در سطح ملی و بین المللی جابجا کند و علاوه بر اقتصاد، حوزههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز متحول نماید و در حصول یک جامعه اطلاعاتی ملی، منشأ اثر باشد. اگر به روند توزیع و سطوح مشاغل موجود در سطح ملی، اجزا وسطح درآمد، سرانه ملی درآمد و تولید ناخالص ملی (GNP) و اجزای آن در آمریکا به عنوان یک جامعه اطلاعاتی نظر بیفکنیم، در مییابیم که از سال 1947 تا 1968 میلادی، میزان استخدام نیروی انسانی در فعالیتهای اطلاعاتی و خدماتی، افزایش 60 درصدی (در مقابل افزایش 10 درصدی صنعت) داشته و در دهه1970 تا 1980 بخش اطلاعرسانی تنها بخش گسترش یافته در سطح مشاغل ملی آمریکا بوده است.

جامعهای که در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است که در خدمت نیروی انسانی قرار میگیرد و نه بالعکس. امروزه شاهدیم که با افزایش دانش بشری در نتیجه تحقیقات و بالطبع افزایش حجم اطلاعات در ساختار صنعت، از حجم، وزن و میزان مصرف انرژی و نیروی کار (هزینه) کاسته شده و در نتیجه صنایع کوچکتر شدهاند. از سویی، آهنگ رو به رشد فناوری بر ارائة نتایج روز افزون تحقیقات برای به خدمت گرفتن آنها به شدت پای میفشارد. یکی دیگر از نتایج رایانهای شدن طراحیهای صنعتی این است که مراحلی که تکمیل آن قبلاً هفتهها یا ماهها به درازا میکشید، امروز در زمان بسیار کوتاهی انجام میشود؛ زیرا اشتراک الکترونیکی اطلاعات، به افراد مختلف گروه این اجازه را میدهد تا با هم و به صورت همزمان بر روی یک پروژه کار کنند؛ به جای اینکه منتظر اتمام کار بخشهای دیگر باشند. تجارت الکترونیکی در صنعت بانکداری نیز کارمزد خرید و فروش را از 05/1 دلار به ازای هر معامله، به 02/0 دلار کاهش داده است. سایت گسترده Web توانسته است به عنوان منبعی متمرکز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفهجویی در پول را به دنبال آورد، بلکه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید.

فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امکان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیشبینی وضعیت آینده و تصمیمگیری در مورد نوع تولیدات را راحتتر ساخته است. ۶. تدوین و ارائه برنامههای اجرایی و نظارتی جهت برگزاری جشنوارهها، همایشها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری در سطح ملی و بینالمللی مطابق با ضوابط مربوطه همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در آنها. 3-3- دراختیار گرفتن کلیة امکانات و توانمندیهای موردنیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. ۱۰. پشتیبانی و حمایت ­از مطبوعات کشور و خبرگزاریهای غیردولتی کشور و فعالان و دست اندرکاران مربوط. 2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. بهعنوان تنها ارزشها و آرمانهای سیاسی موردتوجه آنها بوده است اما به اهداف واقعگرایانه که بخشی از ضرورتهای اجتنابناپذیر عرصه سیاست در دوران جدید است کاملاً بیتوجه بودهاند. ٢. ایجاد بسترها و امکانات لازم برای مبادلات و صدور محصولات هنری، سینمایی، کتب، نشریات و چند رسانهایها به خارج از کشور به منظور شناساندن مبانی، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی و قابلیتها، محصولات و آثار فرهنگی و هنری ایرانی و اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید