مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

در واقع می توان گفت ورود رشته IT به مجموع رشته های ارایه شده در دانشگاه های کشور به ابتدای سال ۱۳۸۰ و هم زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی گردد. رشته فناوري اطلاعات دانشي را به مخاطب منتقل ميکند که طي آن روشهاي جمعآوري اطلاعات، استفاده و انتقال آن ميسر شود. لذا آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات، پرداختن به چگونگی امکانات لازم و نقاط ضعف و چالش های موجود در مسیر ارایه این رشته است.● ماهیت رشته فناوری اطلاعاتپیش از هر چیز بهتر است ابتدا به ماهیت رشته فناوری اطلاعات در ایران بپردازیم. مطالعه، طراحی، ساخت و راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاریجمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی و انتقال اطلاعاتهسته اصلی رشته آی تی، مهندسی کامپیوتر به ویژه گرایش نرم افزار می باشد.تفاوت رشته نرم افزاری با فناوری اطلاعاتبه طور کلی ارتباط میان فناوری اطلاعات و نرم افزار مانند رابطه پزشک متخصص و دکتر داروساز است، به این مفهوم که پزشک صرفا به تجویز دارو و داروساز به ساخت دارو می پردازد.کوپایی، استاد دانشگاه در مورد تفاوت های میان نرم افزار و فناوری اطلاعات می گوید: مهندسی نرم افزار به صورت ریشه ای و بنیادین ضمن استفاده از پایه ریاضی و با عمق قابل توجه موضوعات را مورد توجه قرار می دهد، در حالی که مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر جنبه های تکنولوژیک و کاربردی نرم افزار را بررسی می کند.وی می افزاید: مهندس نرم افزار به ارایه راه حل برای حل مسایل پیچیده سازمانی می پردازد، در حالی که مهندس IT پیاده سازی راه حل ها با استفاده از تکنیک را بر عهده می گیرد.توانمندی ها و ویژگی های لازم برای موفقیت در رشته مهندسی فناوری اطلاعاتیبا توجه به ماهیت میان رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشجوی این رشته لازم است که به دو مبحث علوم مدیریت و کامپیوترعلاقه مند باشد .

اما به هر حال نظریه تعامل فناوری و سازمان بیان می دارد که موضوعات فناوری ، ویژگیهای سازمانی وفعالیت های انسانی ازیکدیگر قابل تفکیک نبوده و بر همدیگر اثر می گذارند .پیاده سازی فناوری اطلاعات منجر به پیامدهای اجتماعی خواهد گردید که باید علاوه بر تغییر فناوری این پیامد ها نیز توسط یک فرایند برنامه ریزی شده تغییر ، مورد مدیریت قرار گیرد . این دولت در حالی تشکیل میشود که در حوزه سیاست داخلی و خارجی چالشها و مشکلات زیادی پیش روی دولتمردان جدید کشورمان قرار دارد و رفع برخی این چالشها نیازمند یک دیپلماسی پویا و فعال در سطح منطقه و جهان است که تامین این نیاز بر عهده وزارت امور خارجه و سازمانهای همکار آن قرار دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان در دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود چرا که باید در عرصههای مهمی مانند عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی کرده و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در این عرصههای مورد نیاز به شکل کامل تامین کند. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوریهای رایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است.

براساس این تعریف، موضوع علم سیاست، یک نوع جامعه استبا ویژگیهاى خاص خود و بنابراین، علم سیاستشعبهاى از جامعهشناسى خواهد بود که در عرض جامعهشناسى گروههاى ابتدایى، جامعهشناسى شهرى و غیره قرار خواهد گرفت; زیرا «دولت» از دیدگاه تعریف کنندگان و بنابراین اصطلاح، یک جامعه وسیع، پیشرفته و ملى استبا ویژگیهاى ناسیونالیستى که نقطه مقابل آن، گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى قرار مىگیرند. سیاست جهان خاص خود را دارد. رشته IT در ایران ماهیتی میان رشته ای دارد. به گونه ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به طور هم زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. رشته فناوري اطلاعات در دوره کارشناسي ارشد ضمن تکميل مديريت پروژه به ارايه راهحلهاي مناسب براي مسايل پيچيده سازماني ميپردازد.رشته مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه گروه فنی در دانشگاه محسوب می شود. در مجموع می توان گفت که فناوری اطلاعات، روشهای جدید کار را به همراه داشته و باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت انجام امور تولیدی و افزایش سرعت تولید شده است. ، مهلت زمانی دسترسی به فناوری و از همه مهمتر، هزینههای توسعه درونزای فناوری در مقایسه با انتقال آن از یک منبع بیرونی، میتواند در انتخاب یکی از این دو استراتژی توسعهای اثرگذار باشد.لازم به تأکید است که در فضای کسبوکار فعلی، تقاضا برای محصولات جدید، دائماً در حال تغییر بوده و عملاً پاسخگویی به تمامی این انتظارات از طریق منابع داخلی سازمان، امکانپذیر نیست.

یک کابینت نگهداری پروندهها یک سیستم اطلاعات در شکل ابتدایی است. از آن پس تاکنون رشته IT در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می شود و علی رغم نوپایی خود از طرفداران قابل توجهی برخوردار است. این مرکز با یکپارچهسازی سیستمهای رایانه از طریق شبکه داخلی کابلی و بی سیم و انتقال دادهها بین بخشها سبب سهولت در دسترسی به اطلاعات دانشجویان و انجام عملیات بخش آموزش دانشگاه، ثبتنام، حذف و اضافه، امتحانات و همچنین کاهش اتلاف وقت، دقت و سرعت در انجام امور دراین دانشگاه شدهاست. اگر طبق تعریف سیستمهای اطلاعات ، فرایندهای جمعآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مد نظر باشد آنگاه سیستمهای اطلاعات حوزهای وسیعتر از فناوری اطلاعات است چرا که فناوری اطلاعات به نحوه استفاده از فناوریها در انجام فرایندهای فوق معطوف میشود در حالیکه سیستمهای اطلاعات به چیستی و چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و ملاحظات امکانپذیری، طراحی و مدیریت سیستم موردنیاز میپردازد. مطالعه، طراحي، ساخت، راهاندازي، نگهداري سيستمهاي سختافزاري و نرمافزاري، جمعآوري، سازماندهي، طبقهبندي و انتقال اطلاعات مهمترين اهدافي است که مهندسي فناوري اطلاعات آن را دنبال ميکند. دانشجویان بومی که در دورهای با شهریهی کامل ثبت نام میکنند، باید هزینهی امکانات و خدمات دانشجویی را بپردازند اما این هزینه در هزینههایی محاسبه شده که برای هر واحدی که در آن ثبت نام میکنید میپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید