فلسفه عشق در نگاه اول

حالا وقتی از عشق کور حرف می زنیم، چطور می توان به مدیریت دوست داشتن فکر کرد؟ اولین پیشنویس افلاطون از آموزههای سقراط پس از انتشار آنقدر محبوب شد که تصمیم گرفت از آنها برای زنده نگه داشتن نام سقراط استفاده کند. لازم به ذکر است برخی مطالب بنده در باشگاه اندیشه و دیگر سایت ها هنوز با همان نام محمدجواد مهدوی مندرج هستند. بهار را فصل عاشقی نام نهاده اند و گفته اند در این روزها، آدم ها همدیگر را بیشتر دوست داشته اند. از این جا می توان نقش پنهان فلسفه را در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها درک کرد.

این کتابها برای اندیشیدن شما طراحی شدهاند و ذهن شما را برای ورود به فلسفه آماده میکند. چگونه میتوان میان دین و دانش جدایی افکند؛ در حالی که قرآن در موارد بسیاری بر دانش تکیه میکند، و کافی است بدانیم که ماده علم با تمام مشتقاتش 779 بار و ماده عقل، 47 بار و ماده فکر18 بارو ماده لبّ 16 بار و نذیر 4 بار در قرآن وارد شدهاند. در این میان، شاهد تلاش خوش بینانه دکارت برای صیانت از فلسفه و آشتی دادن میان آن و علم جدید از طریق پیوند زدن میان رأس علم با فلسفه و متافیزیک هستیم.

این زندگی رو به نیستی، این زندگی همراه با رنج را چرا باید تحمل کنم؟ به نقل مطهری، خود شیخ اشراق نیز از افلاطون با عنوان رئیس اشراقیون یاد کرده است. همانطور که مشاهده کردید سقراط در اینجا به تمامی منکر حواس میشود و کاملاً به طرد معرفت تجربی میپردازد، این در حالی است که اگر آدمی منکر این نوع معرفت شود (که از جملهی آنها میتوان تاریخ و جغرافیا را نام برد) دیگر حتی نمیدانستیم، آتن کجاست و سقراط در چه زمانی میزیسته است و بر او چه گذشته است و حتی از شجاعتی که او در زمان مرگ داشته است نیز آگاهی نداشتیم.

نام سقراط در طول قرنها مورد احترام بوده است و بهعنوان یکی از بزرگترین معلمان تمام دوران شناخته میشود. او زمانی که در خانهاش محبوس بود، با تامل فلسفی خود را تسلی میداد و از الهگان هنر و دانش به نام «موزها» میخواهد تا در سرودن شعری که ناامیدیاش را به تصویر میکشد به او کمک کنند. سقراط هرگز هیچیک از آموزههای خود را ثبت نکرد و پس از محکومیت و خودکشیاش، شاگردش «افلاطون» که در زمان خود شاعر مشهوری بود، سخنان او را که در زمان آموزگاریاش شنیده بود، به رشتهی تحریر درآورد.

کتاب صوتی فلسفه در چند دقیقه: 200 مفهوم کلیدی فلسفی از دوران باستان تا عصر حاضر به زبان ساده اثر مارکوس ویکس در کوتاهترین زمان ممکن، اصلیترین ایدههای فلسفی را که شیوه تفکر بشر را شکل دادهاند، به ما میشناساند. ناگل در کتاب معنای همهچیز، دیدگاه خود را در مورد چند مشکل فلسفی بیان میکند. سقراط در این کتاب در آخرین روز زندگی خویش، وقتی که فقط چند ساعت به زمان مرگش فرا رسیده، در حلقه شاگردان و دوستان و محبوس در زندانی که خودخواسته در آن به بند کشیده شده است، از مرگ سخن میگوید و از انسان و از راز حیات او.

بدینسان فایدون رسالهای در معنای مرگ از چشم فیلسوف است. کتاب تسلای فلسفه اثر فیلسوف بزرگ رومی قرن ششم میلادی، «بوئتیوس» است که به زبان لاتین و تقریبا سال ۵۲۳ میلادی نوشته شد. هدف کتاب این نیست که پاسخهایی را برای این مشکلات پیدا کنیم یا حتی پاسخ این سوالات را از زبان نویسنده بشنویم، بلکه این است که شما با این موضوعات و سوالها آشنا شوید تا خودتان در مورد آنها تامل کنید. درواقع او در این کتاب فوقالعاده ۹ مسئله و پرسش بنیادی فلسفی که فیلسوفان هزاران سال در تلاش بودهاند به آنها پاسخ دهند را بررسی میکند.

کتاب معنای همهچیز اثر یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم توماس ناگل است که اولین بار سال ۱۹۸۷ منتشر شد. کتاب اخلاق نیکوماخوسی اثر یکی از بزرگترین فرزانگان عهد باستان، «ارسطو» است. این کتاب در ابتدا زندگی، آثار و روش پژوهش ارسطو و توضیحی کلی از محتوای اخلاق نیکوماخوسی را ارائه میدهد، سپس بهطور مفصل به بررسی این اثر میپردازد. و از این رو ارائه یک نظام اخلاقی معقول و قابل دفاع عقلانی اهمیت ویژهای دارد. او در این اثر یکی پس از دیگری دربارهی فضایل مختلف اخلاقی و رذایل مربوط به آنها بحث میکند.

کتاب اخلاق نیکوماخوسی دربارهی ریشهی اخلاق ارسطویی است؛ بهعبارتدیگر، حاوی ایدههای اخلاقی است که تقریبا اساس همهی تمدن غربی را تشکیل میدهد. کتاب بینظیر اخلاق نیکوماخوسی یکی از اصلیترین آثار فلسفهی اخلاق به شمار میرود. خرید کتاب اخلاق نیکوماخوسی از دیجیکالا ۳. اگر افرادی که مواد خام جامعه و تشکیل دهنده جامعه هستند، خودشان تباه، فاسد، خود خواه، انحصارطلب توسعه طلب، خود پرست، سود طلب، بداخلاق و متجاوز باشند، شما هر قانون و هر دستور و هر رهبر و هر مسؤولی و هر برنامهای داشته باشید، همه چیز هدر میرود و از دست انسان کاری ساخته نیست.زور و فشار و کیفر و مجازات و تحسین و تشویق و ثواب یک مقداری میتواند جامعه را اصلاح کند و دهدرصد میتواند مؤثر باشد.

نمونه کامل حکومت پادشاهى را در ایران مى توان یافت و کامل ترین نوع حکومت دموکراسى را در کشور ما.»15 اما از دید افلاطون، در صورت عدم تحقق حکومت پادشاهى، بهترین نظام سیاسى حکومت بر اساس قانون است. شروع فلسفه، مانند هر چیز دیگری که برای اولین بار قصد شروعش را دارید، سخت و پیچیده به نظر میرسد اما هنگامی که از اولین مانع عبور کنید با تمرین و به مرور آسانتر و آسانتر خواهد شد. پس از دوران رنسانس اندک اندک آزادی اندیشه و بیان در جوامع اروپایی نهادینه شد و با وجود مشکلات به جا مانده از دوران تاریکی انقلاب فلسفی آغاز گشت.

همانطور که ناگل معتقد است، اکثر این مشکلات حل نشده و شاید برخی از آنها هرگز حل نشوند. مسئلهی اصلی فلسفه این است که ایدههای بسیار متداولی را که ما آنها را بدیهی میدانیم حالا زیر سوال ببریم و عمیقتر درک کنیم. این کتاب برای شروع فلسفه بسیار عالی است؛ زیرا برخی از سوالات مهم فلسفه و نظریههای رایج پیرامون آنها را بررسی میکند. سقراط در بیشتر موارد به شیوهای بسیار ساده و محاورهای صحبت میکند. کتاب واپسین روزهای سقراط اثر یکی از فیلسوفان بزرگ یونان و آتن، افلاطون است و جاوید جهانشاهی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

کتاب واپسین روزهای سقراط کتابی در مورد مباحث فلسفی سقراط و افلاطون، که به سه بخش آپولویی، کریتو و فئدو تقسیم شده است. افلاطون در کتاب واپسین روزهای سقراط، داستانی درخشان و قابل تامل را بیان کرده است که هنوز هم در کلاسهای فلسفه تا حد زیادی تدریس میشود. ازنظر ارسطو، فضیلت چیزی است که با تمرین مداوم آموخته و در سنین جوانی آغاز میشود. ادعای ارسطو مبنی بر اینکه فضیلت را فقط با تمرین مداوم میتوان آموخت، دلالت بر این دارد که هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که بتوانیم آن را یاد بگیریم و سپس از آن اطاعت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید