فلسفه زندگی و مرگ – پرسمان

در ادامه، مختصات احساس پوچی در انسان مورد بحث واقع میشود و پس از آن نگارنده میکوشد به سؤالهای اساسی مرتبط با بحث یعنی معنای هدف، تعریف زندگی و انگیزههای پرسش از هدف زندگی پاسخ گوید. به همین جهت آنان که چنین میاندیشند، در واقع ارزش زندگی را آنگونه که شایستة آن است، درک نکردهاند (همان). البته ذکر این نکته لازم است که کفار به خودی خود و منتزع از جامعه و رشد معرفتی جامعه به فهم واقعیت و حقیقتی حکیمانه نمی رسند بلکه أنبیاء الهی در طول هزاران سال، بشر را به رشد و کمالی رسانده که در چنین محیطی، انسان کافر هم ممکن است به فهمی از حقایق عالم برسد.

پس با ابراز علاقه و ایجاد نیاز در فرد، نمی توانید از زیر بار حداقل خواسته ها و مسئولیت هایی که ایجاد کرده اید، شانه خالی کنید. به خاطر دارم یک بار از ایشان خواستم نظر خود را درباره جوامع غرب برایم بگویند. پرسش برای ایشان غیرمنتظره بود؛ اما در پاسخ گفتند: انسان غربی در تلاش برای فوق بشر شدن، نتیجهای جز غیر بشر شدن نگرفته است؛ زیرا از خدا دور شده و صرفاً بر منطق و تواناییهای خودش تکیه دارد.

این زندگی در نهایت به شکست و جدایی می انجامد اما آیا این به منزله آن است که اصل ازدواج مشکل دارد ؟ به این شکل اولاً انسان نسبت به دیگران همدلی پیدا میکند و از آنها رنج نمیبیند چرا که آنها را مقصر نمیداند ثانیاً خود را مقصر نمیداند و درد پشیمانی که بزرگترین رنج است را نیز متحمل نمیشود و در نهایت اینکه برای امور اعتباری نظیر ثروت و مقام و شان اجتماعی خود را به زحمت نمیاندازد.

جداسازی این گروه آخر از دیگران، تقسیم هوشمندانهای است که نشان از نگاه ژرف و حقیقتجویانه علامه نسبت به پدیدههای فکری و فلسفی موجود دارد. و بالاخره رابطه دوستانه نزدیک علامه جعفری و پروفسور محمود حسابی و تعاملات فکری ۲۵ ساله این دو دانشمند برجسته علم و معرفت ایران از جمله در جلسات هفتگی دایر در منزل پروفسور حسابی و همچنین حضور مؤثر وی در جلسات هم اندیشی فیلسوفان و دانشمندان جهان در موضوعات مختلف نشان از جامعیت طلبی و عمق دانشپژوهی استاد علامه محمد تقی جعفری دارد.

فیشته: فلسفه، علمِ علم یا علم معرفت است. عملگرایی یا پراگماتیسم (به انگلیسی: Pragmatism)، به معنی فلسفه اصالت عمل است ولی در سیاست بیشتر واقعگرایی و مصلحتگرایی معنی میدهد. سه فلسفهٔ مضافِ اخلاق، سیاست و زیباییشناسی نیز، مهمترین فلسفههای مضاف هستند. سستی در تزكیة اخلاق، چهبسا موجب از دست رفتن اعتقادات اصلی آدمی شود. و آرامشی که در زندگی برای انسان می خواهد با ازدواج حاصل می گردد. اما کماکان میتونیم این موضوع رو یکی از اهداف مهم ازدواج در نظر بگیریم. اما به گمان من تن عريان تو بايد از آن كسي باشد كه روح عريانش را دوست مي داري.

ناگفته نماند که در هستی و زمان هایدگر فقط یکجا سوژه را وارد تفکر خود میکند و بدون نهادن آن در گیومه و آن هم بند ۲۴ است با عنوان «مکانمندی دازاین و مکان»، اما همین یک مورد آنقدر به نظر من اهمیت دارد که آن را در نمایه موضوعی آوردهام. خانم پروفسور هیسائه ناکانیشی، استاد دانشگاه ناگویا نیز اینگونه بر اهمیت اندیشه استاد در جهت وصول به ارزشهای انسانی و صلح جهانی تصریح میکند: دنیا دچار تغییرات چشمگیری شده و به سوی شرایطی خطرناک پیش رفته است.

3- طرح مقدماتی مقاله سپس به تحلیل تعداد زیادی از آرای فرعی مرتبط با موضوع می پردازد و در انجام این کار از فلسفه یاری می گیرد تا آگاهی از موضوعات عملی با اهمیت را افزایش دهد. و بر فرض استدلالی بودن اخلاقیات، آیا همه احكام اخلاقی، اعم از احكام اصلی (Basic Judgements) و احكام فرعی (Derivative Judgements) استدلالپذیرند یا آنكه احكام اصلی بینیاز از استدلالند؛ چنانكه برخی از شهودگرایان و پیروان نظریه حس اخلاقی معتقدند؟ عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، خاطرنشان کرد: زمانی که آن شیء را مشاهده نکنیم و یا از آن محیط خارج شویم همچنان تصور شیء در ذهن وجود دارد و این موضوع را در فلسفه، ادراک خیالی مینامند.

البته او حد وسط به معنای میانگین دو حد را مد نظر نداشت، نتیجه مهم حاصل از نظریه او وجود راههای گوناگون برای افراد مختلف است که بوسیلهٔ تجربه قابل شناخت است. ذکر این نکته لازم است که استراحت بدن به معنای آن نیست که از عمل باز می ماند، بلکه معنای آن این است که از سرعت عمل خود می کاهد تا استراحت کند و خستگی خود را بگیرد و بدین ترتیب روزه، ضعف، احتقان (بند آمدن بول)، چاقی بدن، تصلب شرایین، زخم معده و امتلای آن را برطرف می سازد.

این وظیفه از ناحیه مرد بر او تحمیل نشده است و چیزى نیست که با حیثیت و کرامت او منافات داشته باشد و تجاوز به حقوق طبیعى او که خداوند برایش خلق کرده است، نیست. اگر خداوند فیض خود را قطع کند، جهان از میان خواهد رفت. این دو مکتب ازجنبه تقدیرگرایی و اینکه منشا آفرینش جهان خدا است، تشابه دارند و وجه افتراقات این دومکتب این است که در مکتب رواقی اصالت با ماده است وخداوند و جهان مادی هستند و در مکتب علامه طباطبایی اصالت با روح است و خداوند از هرگونه ویژگی مادی مبرا است و در بحث فلسفه زندگی هیچگونه تشابهی ندارند.

از همین ابتدا، علامه با انتقاد از مهمترین بحران زندگی امروز یعنی پوچ انگاری حیات در نتیجه غلبه بیامان فناوری و ماشین بر شوون مختلف زندگی انسان، هدف و انگیزه اصلی از طرح این مباحث را به مخاطب خود گوشزد میکند: «نکته دوم که موجب افزایش و شیوع سؤال مزبور شده است (سؤال از فلسفه و هدف زندگی)، دگرگون شدن چهره حیات به وسیله غوطهور شدن در عربدههای ناخودآگاه ماشین است که از اواخر قرن هیجدهم به این طرف رو به گسترش گذاشته است. پروفسور ولقاریس، رئیس دانشگاه الهیات آتن درباره شخصیت برجسته علامه جعفری میگوید: علامه جعفری هرگز کسی را محکوم نمیکرد.

دیدگاهتان را بنویسید