فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

تأکید بیش از حد بر روی فناوری بدون هماهنگ کردن دیگر عناصر مهم، میتواند به سادگی به شکست سیستم منجر شود. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتواند کیفیّت کار را بالا ببرد مهارتافزایی است؛ همین فنّیحرفهای که ایشان گفتند؛ بنده سالها است هر وزیر آموزشوپرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی مسئلهی فنّیحرفهایها تکیه کردم، تأکید کردم؛ این را باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است. لازم میدانم بار دیگر دربارهی اجرای برنامهی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است. اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم -که یک مجموعهی کار است، یک مجموعهی حرکت و اقدام است- چند نقطهی کلیدی برای امروز و فردای نزدیک ما دارد که همان مسئلهی اشتغال است و مسئلهی تولید است. اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطهی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همهی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطهی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم.

مسئلهی بیکاری هست، مسئلهی سختی معیشت هست؛ و مشکلات گوناگونی که در زمینهی فرهنگی و اجتماعی به دنبال اینها میآید. مسئلهی بیکاری مهم است، مسئلهی رکود مهم است، مسئلهی گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد. ولی مشکل هنگامی ایجاد میشود که به مسئلهای دشوار بر میخوریم؛ این از ویژگیهای اصلی انسان است که به دنبال حل مشکلات بگردد؛ اگرچه روش حل مشکلات از فرد به فردی دیگر متفاوت است. ، این تحرّک مسئولین را لازم دارد؛ چه در سیاست خارجی، چه در بخشهای دیگر. گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کردهاند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینهی بخشنامهها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفهی ما است؛ که من انشاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد. خب، عرض کردیم که دشمن هم بر روی همینها تمرکز میکند و روی اینها تبلیغات میکند. من حالا انشاءالله در وقت خودش عرض خواهم کرد؛ ما در بنبست نیستیم، ما در مسائل اقتصادی در بنبست قرار نداریم؛ مشکلات هست، از دو طرف، سه طرف، چهار طرف مشکلات هست امّا محلّ خروج از مشکلات هم مشخّص است.

آنها توانمندی­ های فناورانه بنگاه­ های متاخر را در سه مرحله فرارسی تقلید صرف، تقلید خلاقانه، و نوآوری، در دو قابلیت اصلی محصول محور و فرآیند محور دسته­ بندی کرده ­اند. این اسم سال که گذاشته میشود، عنوان «اقتصاد مقاومتی» که تکرار میشود، برای این است که این خواست عمومی، در دلها، در زبانها، در عملها خودش را نشان بدهد و همه به این سمت حرکت بکنند. وقتی یک چیزی بهصورت یک گفتمان عمومی درآمد و خواستِ عمومی شد، طبعاً تحقّق پیدا میکند؛ یعنی مسئولین هم در همان جهت حرکت میکنند. ۱۰. برنامهریزی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی افراد (عوام و خواص) بهویژه جوانان. ۱۱. ارائه راهکارهای هدایتی به استانها در تنظیم و دفاع از بودجه سالانه. وی میزان فروش یکی از محصولات این مراکز را ۷ میلیارد تومان ذکر کرد که تاکنون این میزان به ۱۵.۲ میلیارد تومان رسیده است. این حرف زدن و این گفتن، برای این است که یک تفکّر عمومی به وجود بیاید، یک خواست عمومی به وجود بیاید و همه بخواهند که این مقاصد تحقّق پیدا بکند. بنده به مسئولین هم، از نزدیک، بهطور خصوصی، بهطور مشروح، اینها را بیان کردم؛ اینها حرفهای من نیست؛ من که اقتصاددان نیستم؛ این حرف کارشناسان اقتصادی است، این حرف افراد زبده و برجستهای است که در این زمینه فعّالند و به ما مشورت میدهند؛ بنده هم نگاه میکنم سطح کشور را، میبینم این اولویّت است.

اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامهریزی و دستهبندی بکنیم، تصوّر این است که کار بهمیزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد. از دیدگاه اسلام، قوانین دو گونهاند: نخست قوانینى که در متن کتاب یا سنّت معتبر آمده است. اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات صورت پذیرد. رویداد نمونه اولیه را میتوان نقطهای کلیدی میان فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری و تحقیق و توسعه محصول دانست. برای رفع این آسیب، پیشنهاد میشود با بازنگری در سرفصلها، واحدهایی مناسب کارآفرینی در رشته زبان و ادبیات فارسی به برنامه آموزشی اضافه شود؛ حتی میتوان با راهاندازی گرایشهای جدید و به خصوص میان رشتهای، این مشکل را رفع کرد. در حوزه B بازیگران نقش های مختلف می توانند در یک فرایند مقایسه بین موقعیت های واقعی و سیستم های مناسب درگیر شوند . این سیستم غنائم در بعضی کشورهای کمتر توسعه یافته به شدت برقرار است. وی با بیان اینکه ماهواره در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری دید بسیار وسیعی دارد و از هر جایی که میگذرد میتواند عوامل محیطی و پدیدهها را شناسایی کند به کاربردهای مختلف این ماهواره اشاره و اضافه کرد: این ماهواره در حوزه بلایای طبیعی، میزان آبگرفتی سیلاب ها، سنجش محصولات زیر کشت کشاورزی و حوزه دفاعی، شناسایی اهداف و هوشیاری ما میتواند کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید