عکس نوشته های عاشقانه جدید • مجله تصویر زندگی

می توانید حتی از یک مصرع، یک بیت و یا دوبیت از اشعار بالا بهره ببرید. هی بگردم قد و بالا ، سرو بستانت ! سپس با بیانی گرم و صمیمی به مدح و وصف قد و بالای دختر بر می آید و در ادامه همچنان از او می خواهد که از گریستن تبرا جوید و دلتنگی و مغمومی خود را از دشمن پنهان کند . عقیده کنونی عام بر این است که شعر زنان معاصر با طبع لطیف و زنانه خود پیرو سبک و سیاق شاعر و حفظ رگههای زنانگی در شعرشان، بخش عظیمی از تاریخ شعر معاصر را به خود اختصاص میدهد.

زنانی که پتانسیل زیادی داشتند برای اینکه معلم و دکتر و وکیل و وزیر باشند اما باز فرهنگ جامعه اجازه بروز و ظهور چندانی نمیداد و عقیده عام نسبت به زن همان بود که از گذشته با خود یدک کشیده بود؛ اما به هر صورت زنان توانستند از کنج اندرونی خارج شوند و در سال هزار و سیصد، دیگر نشریاتی برای زنان وجود داشت. هرچند پیش از او شاعرانی مثل پروین اعتصامی و ملکالشعراها زمینه را برای حضور زنان هموارتر کرده بودند و شرایط فرهنگی جامعه بسیار تغییر کرده بود.

شاعری که فرای جنسیت در فرهنگ گام گذاشت یا شاعری که در مصاحبهای احساس خرسندی خود را از زن بودن اذعان داشت و آن را اِلمان مثبت و قدرتمند و مؤثری دانست برای وارد کردن به شعرهایش؟ آیا می توان چنین حکم کرد که اشعار انسان های بزرگوار وپرهیزکاری همچون أبو الأسود الدؤلی،کمیت بن زید الأسدی،دعبل بن علی خزاعی،سید حمیری،شریف رضی وسید مرتضی وصدها تن دیگر از شاعران متعهد نادرست و یا بدون تاثیر است و یا آنکه از ارزش یکسانی با دیگر اشعار سروده شده که خالی از معارف بلند انسانی است، برخوردار است؟ در یادداشت او که با عنوان «شاعری بدون «پیپ» و «پاپیون» منتشر شده، آمده است: «سلمان هراتی» – بیهیچ اغراقی – از تأثیرگذارترین و پرمخاطبترین شاعران نسل انقلاب است.

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند. و سبزه ها از نفسش حیات مییابند. اینكه نوجوانان چگونه این دوران حساس و پر مخاطره را به سلامت طی كنند به طوری كه پس از دوره نوجوانی برای ورود به دوران جوانی زمینه بهترین تصمیمات زندگی و آینده خود را رقم زده باشند، ذهن بسیاری از اندیشمندان، روانشناسان، فلاسفه و پژوهشگران را در طول تاریخ به خود مشغول كرده است و راه ها، نظریه ها و مطالب زیادی در این باره مطرح شده است. گاه نوعی ابهام در آن دیده میشود و این ابهام به دلیل کاربرد زبان شاعرانه و نمادهای جدید است.

مولفههایی نظیر مرگ اندیشی، پوچانگاری و آنارشیسمگرایی سبب گسستهای معنایی شده است، و بیشتر تکگوییهای شاعرانه نشان از عصیانی گری و سرکشی دارد. پس از مرگ پروین اعتصامی هم حرفهای بسیاری علیه او زده میشد و این نشان از جامعه ادبی ضد زن ما از دوران کهن تا دوره پس از مشروطه دارد که تا سالها بعد ادامه داشت. شعر بیدل مانند زیباروی عفیفی است که بهراحتی بههرکس رو نشان نمیدهد و برای آنکه چهره خود نشان بدهد، خواستگار واقعیاش را آنقدر اینسو و آنسو به دنبال خود میکشاند تا میزان علاقهمندیاش را دریابد.

همچنین در مجموعه شعر درباره زمستان و برف سعی کرده ایم تا حال و هوای روزهای برفی را کاملا به خواننده این مجموعه انتقال دهیم. سپس با کلامی نرم در عین حال هشدار دهنده زن را خطاب قرار می دهد هر چند از کوره حوادث به گریستن پناه می آورد اما او را از گریه کردن و اشک ریختن بر حذر می دارد چرا که اشک را نمادی از ضعف و زبونی می داند و بدخواه و کینه ور نباید غمگینی و گریه کردن او را ببیند. به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، سریا داودی درباره اینکه کتابش قرار است مخاطبان را با چه تجربه تازهای در حوزه شعر روبه رو کند، بیان کرد: جریانسازی در شعر معاصر با خلاقیتهای نیما یوشیج شروع شد.

داودی تصریح کرد: در ادبیات ایرانی هر نسلی صدای خاص خود را دارد. هر شاعری به بیش از دو شاخص پرداخته که در کارش بازنمود بارز دارد. در اواخر عمر او صاحب فرزندی شد که بیش از چهار بهار زندگی نکرد و در سوگ او سروده ای جانگداز دارد. گارسیا لورکا از نخستین شاعران اسپانیا بود که ترجمه شعرش فضای شعر فارسی را بیش و کم تحت تأثیر قرار داد. شرایطی که فروغ در زندگی زنان اطرافش و خواهرانش دید و شعرهای زیادی شد در دفترچههای شعرش و در نهایت رگههایی از آن وارد سرودههایش در دفتر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» شد؛ همچنین خفقانی که در جامعه و سیاست و شرایط زندگی بر پروین اعتصامی تأثیر گذاشت و وارد شعرش شد و سبک سرایشش را تعریف و تعیین کرد.

هر که پیش پای خود می دید. و در این راستا گاه با زبان نمادین و گاه به صراحت با مفاهیمی چون ظلم، خفقان و اندوه و حسرت، از جامعه مرد سالار انتقاد کرده اند و در برابر هر نوع تحمیل و انحصار طلبی مردان، ایستاده اند. این لرزههای کم رمق و کوچک برای زنان از دل جامعهای بیرون آمد که همیشه زنان بزرگ و زیرکی را پشت پرده نگه داشته بود؛ زنانی که گاه از قدرتی حیرتانگیز در حوزههای اجتماعی-سیاسی برخوردار بودند و چون وزیران شطرنج، به رغم قدرت بسیارشان، قربانی بقای شاه شطرنج میشدند!

در همان دوران شاعری چون پروین اعتصامی که هرچند با زبان نه چندان نرم و فارغ از جنسیت شعر میگفت، نقش خود را در فرهنگ ایفا کرد و با جایگاهی که به دست آورد به تغییر این نگرش بین مردم و جامعه کمک کرد؛ البته در آن دوره نیز بزرگان ادبیات باورشان نمیشد این سرودهها مال یک زن باشد و شاعر زن چنین اشعاری بسراید. جسارتی که ستودنیست و از بسیاری شاعران پیش و بعد از او بیشتر بوده است؛ بههمین دلیل شاعران زن دیگری که در فاصله زمانی بین پروین و فروغ بودند، چندان که باید نه در تاریخ ادبی و نه در حافظه مخاطبانِ شعر، به یادگار نماندند و حتی شاعرانی نیز بودند که در صورتِ عدم درخشش شعر فروغ، در دهه چهل میتوانستند چهرههایی ماندگار شوند اما ستارهپروری این دهه، مانع درخشش این شاعران در تاریخ ادبی شعر مدرن شد.

در شعر کلاسیک فارسی و پیش از مشروطه، زن چندان چهره روشنی در شعر ندارد و این ناروشنایی، تصویر منعکسشده فرهنگ مردسالار جامعه بوده است. دیدم زمانی راکه با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شد و با گریهام دلت لرزید و طوفانی گشت. در تأثیر شعر زنان بر زبان شعر نیز باید گفت، زبان شعر و شروع سادهنویسی که از دوران ورود ادبیات ترجمه وارد ایران شد، از دوره فروغ وارد شعر شد. چه بسا که زنان در دگرگونی و برپایی و فروپاشی هر کدام سهم بسزایی داشتهاند. به هر حال این بوطیقا در هر نسلی نیازمند بازنگری است.

در عاشقانه بودن این شعر شکی نیست و همانطوری که گفتیم طیف وسیعی از کلمات موجب شده اند تا شاعر از حال و هوای عارفانه صرف فاصله گرفته و ابعاد دیگر برسد ولی نکته ای که باز قابل تأمل است، مشخص نشدن مخاطب شاعر است. شاعر زن را مرد خطاب می کند و می گوید زنان غیرتمند درد را عامل تعالی و ترقی خود می دانند نه مانع بازدارنده تا بدان جا که درد صرف نظر از هر طبقه و قشری و در هر مقام و موقعیتی جزو لاینفک او می شود و از آن به قوت غالب یاد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید