عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرتهای بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلیترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقهای خاورمیانه بوده است. با عنایت به جایگاه ویژه «اقتصاد» در سیاست خارجی چین و به تبع آن تضمین بازار برای محصولات این كشور از یك سو و رقابت سنگین آن با سایر قدرتهای این عرصه، تجارت و همكاریهای اقتصادی نیز نقشی مؤثر در شكلدهی به سیاست خاورمیانهای چین ایفا میكند. روابط تجاری چین با ایران و اسرائیل به عنوان دو كشور غیر عرب خاورمیانه نیز در سالهای اخیر از رشد بالایی برخوردار شده است. که احتمالا تحریفی از نام قباد، بوده است(تشکری.عباس.ایران به روایت چین باستان، ص 64) . نام حوثی ها تنها چند روز قبل از خروج ترامپ از کاخ سفید در این فهرست قرار گرفته بود که بایدن آن را تغییر داد. علاوه بر این واشنگتن در دوره بایدن این گروه حوثی را از فهرست سازمان های تروریستی وزارت خارجه خارج کرد. شمار ظروف مفرغی از خاک بیرون آورده شده در خرابه های شهر ” این ” به حدود چند هزار رسیده است . به همین دلیل، تأمین و تضمین آن به یكی از اولویتهای استراتژیك این كشور مبدل شده است.

مهمترین ابتكار این كشور در نهادینهسازی مناسبات خود با كشورهای منطقه خاورمیانه، شكل دهی به گردهمایی چین – اعراب است كه در قالب آن مقامات چین و بیست و دو عضو اتحادیه عرب سالانه گرد هم میآیند تا راههای گسترش و تعمیق مناسبات را بررسی كنند. علاوه بر این، چین در سالهای اخیر تلاش مضاعفی را برای گسترش و تعمیق مناسبات خود با مصر، ایران، عربستان و اسرائیل به عنوان كشورهای اصلی منطقه انجام داده است. اما راهحل کشور چین برای این کار، از دو مزیت سرمایه فراوان این کشور و همچنین نوعی هدفگذاری بهره میبرد که تا زمان پشتیبانی دولت از این هدف، مانعی سر راه رسیدن به آن وجود ندارد. اما در واقعیت طرفی که در بلندمدت سود می برد چین است. در بیانیه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که بعد از این نشست منتشر شد، آمده است: اجرای این سیاست و اقدامات حمایتی مربوط به آن به بهبود ساختار جمعیتی چین، پاسخ فعالانه به پیر شدن جمعیت و حفظ مزایای منابع انسانی این کشور کمک می کند. مساله آن است که یک قدرت در حال ظهور اغلب موجد نگران ی هایی برای قدرت هژمون در منطقه به شمار می رود.

این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقهای در خاورمیانه روی آورده است؟ خاورمیانه منطقهای است كه در هر دو حوزه فوقالذكر برای چین اهمیت دارد و از اینرو، بسط نفوذ در آن ضرورت و عقلانیت پیدا میكند. اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی بهویژه مبارزه با یکجانبهگرایی زمینه لازم برای بسط همکاریها در عرصه بینالمللی بین ایران و چین را فراهم آورده است. خاورمیانه به عنوان یكی از مناطق پراهمیت در عرصه سیاست جهانی، از زاویه تبدیل قدرت به نفوذ و بسط آن در سالهای اخیر در سیاست خارجی این كشور جایگاهی ویژه یافته است. آنها استدلال می کنند که جهت گیری پکن به شدت تدافعی است و فقط برای محافظت از خود در برابر انتقاد از سیستم سیاسی آن و تحقق مجموعه محدودی از ادعاهای حاکمیتی طراحی شده است. رایزن نمایندگی چین در وین همچنین با پرداختن به موضوع مذاکرات وین در راستای احیای توافق هستهای، از تمامی طرفین خواست تلاشهای دیپلماتیک را در مرحله آخر مذاکرات افزایش دهند و در اسرع وقت تصمیمات سیاسیشان را برای حل کردن مسائل باقیمانده اتخاذ کنند. ما در حال حاضر دهها هزار گروه سالمند داریم و در سال 2009 میلادی پروژهای را آغاز کردهایم که در 60 پارک گسترده شده و افراد سالمند میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.

تمام فرضیه های سه گانه متکی به یک مفروض هستند و آن اینکه چین یک « قدرت در حال ظهور »همراه با رشد اقتصادی بالا، که خود مستلزم تامین بیشتر انرژی است، می باشد. «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» (FDD) به عنوان یک اتاق فکر آمریکایی که به اتخاذ رویکردهای ضد ایرانی معروف است در تحلیلی در زمینه سیاست های خاورمیانه ای دولت «جو بایدن» آورده است سیاست هایی که وی در مورد خاورمیانه اتخاذ می کند زمینه را برای برآورده شدن منافع بیشتر برای چین آماده می سازد. اما پس از اواسط سلسله مینگ ، چین مورد تجاوز ژاپن ، اسپانیا ، پرتقال و هلند قرار گرفت . علاوه بر كشورهای بزرگ منطقه، دیگر كشورها نیز برخی اقلام تسلیحاتی مورد نیاز خود را از چین تأمین میكنند. چین درباره برخورد با نظام بین المللی، راهبرد مشارکت برای یافتن راه پیشرفت را در پیش گرفته و با مشارکت شجاعانه ضمن اجرای وظایف خود، حفظ حقوق خود را نیز در نظر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید