صفحه اصلی – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات – پورتال دانشگاه شریف

تکنولوژی یا فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهیهای نظام یافته برای انجام وظایف عملی است. وی با بیان این که آموزش کارآفرینی باید متناسب با نیازها در دانشگاهها و همسو با ویژگیهای هر گروه علمی باشد، خاطرنشان کرد: تاکنون در رشته زبان و ادبیات فارسی، به مسئله کارآفرینی توجه نشده است؛ در حالی که در زمینههای مختلف مانند طراحی لباس براساس باورهای قومی، نام گزینی، قصه درمانی، گردشگری ادبی و تولید محتوا، ویرایش و آموزش و بازیهای رایانهای قابلیت کارآفرینی وجود دارد. در این مراسم بیان شد: دوره طلایی علوم انسانی است و میتواند این حوزه جایگاه خود را بیشتر از گذشته کسب کند. به گزارش ایمنا، اگرچه در نگاه نخست اینطور به نظر می رسد که ضامن پیشرفت و تعالی یک جامعه، حرکت در مسیر رشد و توسعه علوم تجربی و صنعتی است، اما بدون تردید ضعیف عمل نمودن در حوزه علوم انسانی در نهایت منجر به تضعیف جامعه شده و حرکت در سایر مسیرها را نیز با مشکل مواجه می سازد. البته باید توجه داشت فناپذیر و غیرثابتبودن روابط غیرنهادى و ثابتبودن روابط نهادى یک ویژگى و خصوصیت اکثرى و نسبى است نه کلى و مطلق; چرا که اولا، همان روابط غیرنهادى است که به تدریج صورت نهادى پیدا مىکند و هیچ رابطهاى در عالم نهادیافته زاییده نشده و نهادینه شدن یک رابطه ساده بستگى به این دارد که یک رابطه تا چه حد با نیازهاى همیشگى و فطرى انسان هماهنگى داشته باشد و بنیانگزار او کدام شخصیت اجتماعى باشد.

وی افزود: در این عصر، کارآفرینی و تجاریسازی، وظیفه ذاتی همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر جهان به شمار میآید که در بسیاری از رشتهها پدیدار شده و در حال توسعه است. اما تغییر در افراد و محیطی که سیستم در آن به کار گرفته می شود به دلیل پیچیدگی بیشتر ، همواره قابل تعیین و یا پیش بینی دقیق نیست ( Du Plooy ,1996 ) . کشور ما نیز به دلیل بهره مندی از تعدد قومیت های مختلف، و به عنوان کشوری با مردم مذهبی و دین مدار، نیازمند ترسیم برنامه های جامع و کامل در حوزه علوم انسانی است. علوم انسانی به مثابه علومی راهبردی مهمترین نقش را در فرایند توسعه ملی هر کشور برعهده دارند، زیرا این علوم انسانی است که با تعیین تعریف توسعه ملی، ابعاد توسعه و اهداف و مسیر آن، نقش اساسی را در ترسیم چارچوب های توسعه هر کشور برعهده دارد. در این ویژهنامه سعی شده است تجارب موفق و ناموفق فرارسی فناورانه صنایع مختلف در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این مساله در کلیه کشورهای جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته نیز مورد توجه قرار گرفته و رشته های مختلف علوم انسانی با تئوریهایی که در این زمینه ایجاد کردهاند، منابع را مدیریت میکنند.

۱۳. مطالعه و بررسی برنامه ها و اهداف توسعه ادارات کل، اعتبارات و منابع مالی استانها براساس سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های منطقه ای و استانی. رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور گفت: سیاست وزارت علوم توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و توجه بیشتر به دانشگاههای کمتر توسعهیافته است. ازسویی پرداختن به علوم انسانی همچون علوم دینی و الهی و سرمایه گذاری مادی و معنوی در آن، می تواند شاکله پایبندی به مسائل اخلاقی در ذهن و ضمیر افراد را قوی تر کرده و عامل بازدارنده را از درون جامعه، به درون ذهن و در نهایت عملکرد افراد منتقل کند. روند کنونی کشور ما نشان می دهد، نیاز جدی به نظریات بومی و کاربردی در حوزه علوم انسانی، به شدت در فضای مدیریتی جامعه احساس شده و نقطه تمرکز علمی کشور باید به رشته های علوم انسانی منتقل شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتهای دانشبنیان و خلاق فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سرعت دریافت خدمات فراهم کردهاند. در این پژوهش از اطلاعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تایوان طی سالهای 1991 تا 2010 استفاده شد.

باید اعتراف کرد، تحقیقات بشر در یک قرن گذشته، شاید به میزان تمام تاریخ، دانش و اطلاعات تولید نموده تا جایی که به نظر میرسد این انباشتگی، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. علوم انسانی، از ریشه ای ترین مبانی و مقدمات فکری و فلسفی آغاز شده و تا مصداقی ترین و کاربردی ترین دانش های مورد نیاز بشر امتداد دارند. علوم انسانی، مجموعه ای از رشته ها و شاخه های علمی است که موضوع محوری آنها، “انسان” به معنای کلی آن است. مقام معظم رهبری نیز نسبت به مسئله توجه ویژه نسبت به حوزه علوم انسانی تاکید ویژه ای داشته اند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه برج های شماره ۴ و ۵ تا ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهند رسید، یادآور شد: سال ۹۸ یکسری از مراکز نوآوری دانشکده های دانشگاه افتتاح شدند. در بررسی فناوری ها و نوآوری های دوران پیش از تاریخ، باستان شناسان عوامل و پیش شرط۔

دیدگاهتان را بنویسید