شیوه های صحیح تربیت کودکان و انتخاب بهترین روش

با توجه به نتایج تحلیل داده ها والدین ایرانی اشاره بیشتری به اهداف تربیتی دینی، اخلاقی و اجتماعی داشتند و در برخی از حیطه ها از قبیل تربیت عاطفی، جنسی، سیاسی و اقتصادی اطلاعات اندکی داشتند. در برخی دیدگاهها، از جمله دیدگاه اجتماعی، بر ایجاد فضای عاطفی در کلاس تأکید شده است، تا دانشآموزان در سایة فضای ایجاد شده، به بحث و گفتوگو بپردازند. پسر گریه نمیکند از جمله رفتارهای تربیتی غلط است که فرزند پسر به این باور اشتباه میرسد که نمیتواند احساسات خود را بیان کند و یا به هیچ وجه هیچ کسی نباید گریه او را ببیند و یا گریه کردن نشانه ضعف او است و یا هر فردی که گریه میکند پست و حقیر است.

بنابراین والدین به صورت ناخواسته میتوانند با همین یک جمله ذهنیتی به کودک خود انتقال بدهند که تا سالهای بزرگسالی او در تصمیمات مهم زندگی و رفتارهای حیاتی او اثرگذار باشد. اعتماد به نفس از مهمترین و کارمندترین موارد تربیتی است که بسیار برای سلامت روان فرزند در هر سنی تأثیرگذار و حائز اهمیت است. تقویت حس با ارزش بودن، شایسته بودن و لیاقت بهترین هارا داشتن، توانمند بودن و منحصربه فرد بودن در فرزند و اطمینان داشتن به او بسیار در تقویت حس اعتماد به نفس کمککننده است.

توجه به این رویکرد، برنامهریزان و تصمیمسازان عرصة برنامهریزی درسی را به سمت اصولی، همچون «فطرت انسانی»، «کمالگرایی انسان»، «رشد همهجانبه انسان»، «زیباگرایی انسان»، «آزادی و اختیار فرد در راستای هدف» و «نقش معلم به عنوان الگوی کامل تربیتی» هدایت میکند. با الگوی مناسب بودن، احترام گذاشتن به خواستهها، علایق و تصمیمات فرزندان، همدلیکردن و بیان احساسات و برقراری یک رابطهی صمیمی و سالم، همدلی و احترام را به فرزندانتان بیاموزید و به آنان کمک کنید تا احساسات خود را بیان کنند و درمورد هیجانات خود صحبت کنند و حرف زدن را بهجای دعوا کردن و دادزدن یا کتککاری انتخاب کنند.

همهی کارهای فرزند خود را انجام ندهید به او مسئولیت واگذار کنید چه در اجتماع و چه درخصوص کارهای شخصی و همینطور با الگوی مناسبی بودن در اجتماع رفتار درست و برقراری رابطه، بدست آوردن هویت و جایگاه اجتماعی را به او آموزش دهید. لحظه ای که به چشمان فرزند پسر تازه متولد شده خود نگاه می کنید، می دانید هر ایده ای که برای آینده فرزند خود دارید، به آنچه که از آن لحظه به بعد انجام می دهید بستگی خواهد داشت. اما به شما این اطمینان را می دهم، در صورتی که به تکنیک های گفته شده در فیلم این دوره کامل عمل کنید قطعا شاهد معجزات خواهید بود.

کافی است نگاهی به مردانی بیندازید که بسیار مورد تحسین عموم قرار می گیرند، به راحتی دریافت خواهید کرد که خصوصیت مشترک بین این افراد تنها یک چیز است:عزت نفس. پیش شرط تأثیر امر و نهی والدین این است که خود آنها عامل به مسائل و احکام دینی باشد و پیش شرط عامل بودن والدین، باور قلبی آنها به آموزههای الهی است. از هفت سالگی نیز شیوه وضو گرفتن به کودک نشان دهند و او را به نمازگذاران امر کنند.

مهمترین بخش این است که به آسانی بتوانند احساس خود را بشناسند، آن را توصیف کنند و نام آن را بگویند. کانت اعتقاد راسخ دارد ضرورتها قانون ستیزند و به محض این که ضرورت، عذری برای كوچكترين استثناء در قانون اخلاق دانسته شود؛ سرانجام جوازی برای نقض همه قواعد اخلاق خواهد بود. کانت میگوید اراده خوب یگانه چیز خوبی است که فقط و فقط برای خودش خوب است. کانت یک معیار شکلی و صوری برای عمل اخلاقی که متخذ از عقل عملی است بیان میکند. تأمل در آیات رسالت و پیامبری میرساند که تمامی آنچه را که در شئون ربوبیت خداوند و برآیندهای آن برشمردیم، درباره پیامبران الهی نیز میتوان دریافت؛ بدین معنا که قرآن کریم از یک سو کار تزکیه و مقام پیامبران را به این دلیل که مربیان اخلاقی و تزکیه کنندگان انسانها هستند تقدیس میکند و میستایدـ لحن منّت گذارانه آیه اخیر میتواند ناظر به همین معنا باشد ـ .

پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «فرزند شایسته، دسته گلی از جانب خداوند است که میان بندگان قسمت میکند.» (11) برای رسیدن به چنین موهبت عظیمی، شایسته است که والدین با آگاهی تمام با تربیت صحیح کودکان، راه را برای رسیدن به چنین مرحلهای بگشایند. ماموریت داشتند که همگان به خصوص اهل کتاب را به آزاداندیشی دعوت کنند و بگویند که همهی انسانها شخصیت مستقل دارند و با یکدیگر برابرند و هیچ کس بر دیگری ربوبیت ندارد و همگان حتی پیامبران باید در برابر خداوند یکتا تسلیم و فرمانبردار باشند و تنها خدا پرستان واقعی و با تقوایان، ارزشمندند و برتری دارند.

افزون بر این، اشتغال تربیتی، به دلیل آنکه در راستای تربیت طفل است و خودِ اشتغال مستقیم هدف قرار نمیگیرد، این امر مهم پُررنگتر شده تا جایی که شایسته است والدین اطفال را به مشاغل مکروه نیز نگمارند و اجازۀ آن را صادر نکنند تا از سوق دادن طفل به مسیر ناصحیح جلوگیری کنند. تربیت در لغت از ماده «رب و» به معنای ایجاد رشد و زیادت یا از ماده «ر ب ب» به معنای سوق دادن به سمت کمال است . عزت نفس به معنای داشتن اطمینان به توانایی ها و شایستگی های وجودی خود است و این همان چیزی است که هر پدر و مادری برای فرزند خود می خواهند.

اینگونه جملات باعث ایجاد این تصور در کودکتان می شود که او توانایی کنترل اعمال خود را ندارد. برای مقابله با این امر، مهم است که توانایی پسرها برای مراقب از افراد دیگر را به آنها یادآوری کنیم و فعالانه و به طور مستمر در خانه به آنها وظایفی را محول کنیم. در این مرحله گزارشی از فرایند طبیعی رشد که به صورت یک قانون و فراتر از اختیار انسان صورت می پذیرد ارائه می شود و به نوعی جبرهای حاکم بر رشد اخلاقی انسان بیان می شود. حتی مکتب هایی چون رفتارگرایی، که بر رفتار تأکید می کنند و اهداف کلی و آرمانی را چندان قابل مطالعه و تحقیق نمی دانند، نیز هرگز ادعایی در شکستن حصر قواعد و اصول کلی حاکم بر رفتار را ندارند؛ چرا که پذیرش همین قواعد و اصول کلی سبب امتیاز و تشخیص مکاتب تربیتی و جدایی آنها از یکدیگر می شود.

روانشناسان معتقدند پیام هایی که کودکان از والدین خود دریافت می کنند نقش مهمی در تکامل عزت نفس فرزندشان خواهد داشت و کودکان جملاتی که از والدین خود می شنوند را باور می کنند و این امر باعث از بین رفتن عزت نفس در آن ها می شود. اعمال محدودیت درجهت تربیت کارساز است و تنبیه سالم تنبیهی است درجهت فهم یک حقیقت که در شخصیت فرزند مهم است که باید از روش های درست و منطقی استفاده کرد تا نتیجهی درستی دریافت شود. چه بسیار افرادی که تن به بزهکاری میدهند و یا مرتکب جنایتهایی می شوند و اگر مذهب در آنان قوی باشد میتواند این بزهکاری را تحت کنترل درآورد و در مسیر درست این انرژی مصرف شود.

دیدگاهتان را بنویسید