سیاست های کلی نظام

اگر یک محصول Xiaomi سیاست حفظ حریم خصوصی جداگانه داشته باشد، اعمال سیاست آن در اولویت خواهد بود و هر آنچه که به صورت خاص تحت پوشش نباشد، مشمول مفاد این سیاست حفظ حریم خصوصی قرار خواهد داشت. ٢٨. انجام امور دبیرخانهای شورای فرهنگ عمومی استان و برگزار مستمر جلسات شورا به منظور بررسی وضع فرهنگ عمومی استان و بررسی طرحها و گزارشها و اطلاعات ارائه شده به شورا و ایجاد هماهنگی و دستگاهها و نهادها و مراکز فرهنگی و هنری استان در راستای اجرای سیاست فرهنگی کشور و هدایت فرهنگ عمومی. اهداف این طرح عبارتند از: راه¬اندازی یک بانک اکوسیستم نوپا در هر منطقه پشتیبانی و مشارکت در برگزاری رویدادهای مرتبط با نوآوری در مناطق مختلف کشور در این طرح، کشور به پنج منطقه جغرافیایی تقسیم و انجام طرح در هر منطقه به یکی از کارگزاریهای مربوطه محول شده است. در ايران نيز از ديرباز تاکنون فناوري هراسي به اشکال مختلف و با ظهور فناوري هاي مختلف خود را نشان داده است. فىالمثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سیاسى تاثیر و تاثر دارند هم مىتوانند منشاء ضعف و قوت قدرت سیاسى یک ولتشوند و هم خود این قدرتها تحتتاثیر قدرت سیاسى قرار مىگیرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانهاند، هریک آثار ویژه و با هم تفاوت روشن دارند.

به این ترتیب، به درستی یا به غلط، میراث تاریخی تجربه ایران با اروپا از احساس بنیادین تنفر نشأت گرفته است که حتی در میان ایرانیان غربگرا نیز رواج دارد. به کارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته، سازمانها را قادر میسازد از امتیازهای فکری خود بهره بیشتری ببرند (امانتی، 1381: ص42-43). بیشترین ذخیرهی منابع انرژی ــ که همهی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است. 51- تلاش برای قطع اتکاء هزینههای جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعة سرمایهگذاری براساس کارآیی و بازدهی. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی ـ تکنولوژیکی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاعرسانی و استخدام فناوریهای نوین ارتباطی و افزایش سرمایهگذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به ترمیم زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امکان بهرهگیری از این ابزارها و روشهای نوین، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امکان حضور بی واسطه تر در عرصههای اجتماعی و دسترسی آنی به دادههای علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده اند و بدین طریق، زمینه تسهیل مشارکت مردم برای تحرک جامعه و به دست آوردن سهم مساوی در سودمندیهای توسعه فرهنگی ـ اجتماعی را مهیا ساختهاند.

از بُعد فناوری، مدیران، مدیریت دانش را با فناوری موجود پیوند میدهند. یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما میجوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درونزا به این معنا است. علاوه بر این دیپلماتهای جوان انگیزه و توان بیشتری برای پیگیری و پیشبرد منافع ملی دارد که این خود موجب احیای بسیاری از توافق نامههای بین المللی اما بایگانی شده کشورمان در عرصه اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. امّا درعینحال درونگرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه، درونزا است، امّا برونگرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها هم توجّه میشود، امّا بر محور «عدالت» هم کار میشود.

اینکه گفته میشود دانشمحور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربهی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام دادهاند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهدهی اینها است. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیرههای گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. من سال گذشته در همینجا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجهی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا بهقدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانشبنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربهها و مهارتها ـ تجربههای صاحبان صنعت، تجربهها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند.

دیدگاهتان را بنویسید