سیاست (فقه) – ویکی فقه

تفاوت دوم مبتنى استبرآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژهاى باشد که دولت نام دارد – یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومتبر جامعهاى است که از همه جوامع کاملترش مىدانند – در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهتحد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مىگردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعهاى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مىرانند و کسانى اطاعت مىکنند و کسانى تصمیم مىگیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مىشود.

از آنجا که رتبۀ اعتباری وامگیرنده بر نرخ بهرة مطالبهشدة وامدهنده تأثیر زیادی دارد، وامگیرنده برای به دست آوردن بالاترین رتبۀ اعتباری، تمام تلاش خود را میکند؛ زیرا رتبه بندی اعتباری تعیین می کند وام گیرند شرایط دریافت وام را دارد یا خیر. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و تأمینکنندگان در بازار سرمایة چنین محیط اقتصادی، بهصورت نظاممند، تمایل دارند برای معامله یا به دست آوردن سهام و اوراق قرضة شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، با همدیگر رقابت کنند. هر چیز غیرازاینها زندگی اجتماعی یا خصوصی بود. از طرفی، فضای سنگین و غیر تعاملی ناشی از برخورد دولت نهم با پرونده هسته ای باعث گردید که اروپایی ها مواضع خود را به ایالات متحده نزدیکتر نموده و به همراه امریکا خواهان ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت شوند تا از طریق اهرم سیاسی و حقوقی شورای امنیت، جمهوری اسلامی را وادار به کوتاه آمدن از خواسته های خود نمایند.امریکا نیز خواستار همراهی هرچه بهتر اتحادیه اروپا با خود بود. مذاکرات سطح بالا و مبادله هیات ها و رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی بسیار کاهش یافت و ما دیگر شاهد سفرهای سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی-تجاری در سطح روسای کشورها و حتی وزرای خارجه و یا وزرای اقتصادی به پایتخت های یکدیگر نیستیم.روی کار آمدن محمود احمدی­نژاد واکنش­های متفاوتی در سطح بین الملل برانگیخت.

اما استراتژی”عدم تعهد” دربرگیرنده طیف وسیعی از کشورها با دیدگاههای متفاوت می باشد که می توان آنها را به انقلابی یا رادیکال، محافظه کار یا اصلاح طلب تقسیم کرد. نیز معتقدند شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی در شرایط بحرانی از طریق سوبسید و کمکهای مالی بهرهمند میشوند و به کمک روابط سیاسی، ریسک پرداختنکردن بدهیها در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، کمتر و رتبۀ اعتباری آنها بالاتر است. ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورها. عدم عضویت سوئد در پیمانهای نظامی دو ابر قدرت به علاوه رویکرد متوازن این کشور در قبال جنگ ایران و عراق و همچنین برخورد غیرخصمانه آن با جمهوری اسلامی سبب برقراری روابط سیاسی نسبتاً خوب و تماسهای گسترده بین مقامات رسمی دو کشور شد. چاپ ۱۳۸۴». وبسایت رسمی آیتالله العظمی منتظری. درواقع، چنین شرکتهایی در کنار بهرهمندی از منابع مالی با هزینة کمتر، چه از طریق بازار پول و چه از طریق بازار سرمایه، ریسک کمتری دارند و در بحرانهای مالی از حمایتهای مالی دولت برخوردارند.

رتبهبندی اعتباری مشتریان و پیشبینی احتمال پرداختنکردن تسهیلات، یکی از اساسیترین و ضروریترین اصول مدیریت ریسک در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با دستیابی به پاسخ این پرسش، سرمایهگذاران میتوانند بهمنظور تصمیمگیری بهتر در خصوص سرمایهگذاری در شرکت اقدام کنند. ↑ ««۴۲» پاسخ به پرسشهای جمعی از دانشجویان تهران». در کشور ایران برخی شرکتها دارای ارتباطات سیاسیاند؛ اما تاکنون موضوع تأثیر ارتباطات سیاسی بر جنبههای مختلف سیاستهای تأمین مالی در محیط اقتصادی ایران بررسی نشده است؛ ازاینرو خلأ پژوهشی در این خصوص در کشور مشهود است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت زیاد بررسی سیاستهای تأمین مالی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ارتباطات سیاسی بر سیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت را بررسی کردند. یافتههای پژوهش نشان میدهد بین هزینۀ بدهی و ارتباطات سیاسی شرکتها رابطة منفی معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر اهرم مالی و هزینۀ بدهی شرکتها تأثیر مثبت معناداری دارد. در ضمن، هزینۀ بدهی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، از نقش دوگانة مدیرعامل تأثیر نگرفت؛ درحالی که هزینۀ بدهی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با تأثیر از استقلال اعضای هیئت مدیره بهصورت منفی و معنادار است.

دیدگاهتان را بنویسید