سلسله های چین باستان

پیشبینیها حاکی از این است که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر افزایش یابد. این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. • عربستان سعودی در حال گشایش فرهنگی و آزادسازی حیرتانگیزی است، حتی در حالی که حاکم بالفعل آن، محمد بن سلمان، در بیشتر کشورهای غربی شخص غیرقابلاعتمادی به نظر میآید. • عربستان سعودی در حال تعمیق قابلیتهای تولید دفاعی بومی خود است. علاوه بر این نگرش دهه 70 میلادی مربوط به تخصیص زمین در هنگ کنگ و زمانی که جمعیت این منطقه پنج میلیون نفر بود همچنان به قوت خود باقی است. نوزدهمین کنگره ملی و گزارش رئیس جمهوری شی مؤید مسیرهای سیاستی هستند که در ادامه آورده میشوند: تخصیص بازار محور، نقش برجسته قائل شدن برای مالکیت عمومی و تأکید قوی بر سیاست صنعتی، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر «مرحله نخست عصر جدید» (2035-2020) – یا همان مدرنیزاسیون اجتماعی. این مسئله باعث شد تا دولت نه تنها برای افراد کمدرآمد، سالخوردگان، بیماران و بیکاران معیشت بیشتری را فراهم کند بلکه برای مهاجران جدید نیز هزینههایی را تخصیص دهد. این ایده ها نه تنها به پیشرفت سیاسی و اقتصادی مساعدت کرد بلکه تاثیرات عمیقی تا امروز داشته است .

در عین حال، چین به ثبات اقتصادی دست یافته است. اگرچه گزارشات سال 2007 میلادی برآورد میکند که برنامهها در شرف اجرا هستند اما متاسفانه بسیاری از کشورها به دلیل میزان بالای فقر به نظر نمیرسد بتوانند تا سال 2015 میلادی به اهداف تعیین شده دست یابند. چین به عنوان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت و یکی از قدرت های اتمی جهان، از حدود سه دهه قبل تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان را از اهداف راهبردی اصلی خود قرار داده است. اهداف توسعه هزاره (MDGs) که از سوی تمامی 191 عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، تعداد کلی موالید در 31 کشور اروپایی 3.5 درصد کاهش یافته و حد فاصل سالهای 2008 تا 2011 میلادی از پنج میلیون و 600 هزار تولد به پنج میلیون و 400 هزار تولد رسیده است. موالید در آفریقا بالاترین میزان را در جهان داراست. این کشور شاهد بیشترین کاهش جمعیت در مقایسه با سایر کشورهای جهان بوده است. به عنوان مثال طی 30 سال اخیر خانوادههای هنگکنگی پیشخدمتهایی را از کشورهای فیلیپین، اندونزی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی به خدمت گرفتهاند. انستیتوی آنالیز «لستر براون» که یک ناظر جهانی است، مشکل ریشهای در بحران آفریقا را رشد سریعتر جمعیت این قاره نسبت به سایر قارههای جهان در تاریخ اعلام کرده که با فرسایش وسیع خاک، جنگلزدایی و ناتوانی دولتهای آفریقایی در حمایت مناسب از کشاورزی توام شده است.

کتاب دیگر با نام ” مطالعه جیا گو ون ” که ” گوا موا ژوا ” تاریخ شناس و ادیب معروف چین در سال 1929 میلادی چاپ کرده ، کتاب مهم دیگری در باره ” جیا گو ون ” است . هرچند برخی کارشناسان معتقدند که آلمان در حل معضل کاهش جمعیت بسیار دیر عمل کرده اما برخی دیگر این اظهارنظر را بدبینانه قلمداد میکنند. برخی از رهبران ارشد حاضر نبودند، اجازه دهند چین از مسیر سنتی خود منحرف شود و یک عمل متعادل سیاسی دشوار در سطح بالای حزب کمونیست رخ داد. چین یکی از ابر قدرت ها در سطح بین الملل محسوب می شود. اگر چه چین همانند ایالات متحده آمریکا ابر قدرت چهار بعدی نیست اما چین در عرصه اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی رشد قابل ملاحظه نموده است. بنابراین، در آینده چین می تواند به عنوان یک ابر قدرت چهار بعدی همانند ایالات متحده آمریکا در سطح بین الملل مطرح شود. مدارس از سطح ابتدایی گرفته تا کالج ها و دانشگاه های حرفه ای از چینی های خارج از کشور حمایت و پشتیبانی می کردند. بدین معنی که چین در کنار بازی اقتصادی در منطقه و سطح بین الملل به دنبال بازی سیاسی نیز برآمده است. علاوه بر این مانورهای گسترده دریایی نیز با اغلب کشورها به صورت دوجانبه و یا چندجانبه بین چین و کشورهای منطقه برگزار شده است.

اما نیروی محلی نیز توسعه یافت که تاثیرات منفی بر حکومت سلسله ” هان” داشت . به عبارت سادهتر هنگکنگ علاوه بر جمعیت مهاجر، شاهد ورود مداوم یک جمعیت ثابت از افراد کممهارت بوده که مشاغل کمدرآمدی را کسب میکردند. تا سال 2050 میلادی 20 درصد از جمعیت جهان در قاره آفریقا ساکن خواهند بود و جمعیت 855 میلیون نفری فعلی در این قاره به حدود دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که بیشترین رشد جمعیت مربوط به نیجریه، اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد بود. عوامل دیگری نیز جمعیت هنگ کنگ را افزایش دادهاند. اما توجه به این نکته ضروری است که همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع، حفظ ثبات جمعیت را نیز در نظر داشته باشیم. موجب زمینهسازی برای پیشرفتی چشمگیر در حلوفصل مسائل پادمانی مرتبط با ایران شد. کاهش جمعیت در چین سبب بروز یک مشکل دیگر شد که اروپا بیشتر با آن آشناست. منطقه ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک غرب آسیا به رغم کاهش اهمیت آن پس از جنگ سرد، در آغاز هزاره جدید دوباره مورد توجه قدرت های بزرگ قرار گرفت که بیشتر به واسطه منابع عظیم انرژی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید