زمین – ویکی نجوم

محاسبه شده است که مغزی هلیومی در این مرحله حدود 40000 کیلومتر قطر دارد که تنها یک صدم اندازه خورشید در ان زمان است مغزی هلسومی منقبض می شود و سرنجام به اندازه ای از مرتبه ی اندازه زمین می رسد . یکی از این مناطق منطقه ی تشعشعات خورشید بوده و منطقه ی دیگر منطقه ی هم رفتی خورشید است. یکی از مباحث علمی مطرح در زمان ما،بحث درباره ی علل بروز دورانهای یخبندانهای گذشته و پیشگویی امکان وقوع عصر یخبندان جدیدی در آینده است.تنها در 18000 سال پیش،بخش شمالی ایالات متحده و سرزمین های دیگری در همین عرضهای جغرافیایی پوشیده از یخ بوده است.شواهد اثباتی این واقعه را هنوز میتوان در قسمت هایی از ایالت مینه سوتا دید.به نظر برخی ناظران،سرمای شدید این دورانها ناشی از وقوع رخدادهای فاجعه بار،از قبیل برخورد یک سیارک،شهابسنگ یا دنباله داری غول پیکر با زمین،و در نتیجه برخاستن غباری عظیم بوده،که مانع رسیدن گرمای خورشید به زمین شده است.برخی دیگر بر این عقیده اند که منشا دورانهای یخبندان اثری آمیخته از چند تغییر در حرکت زمین بوده است.در اینجا می خواهیم یک سناریوی ممکن را در این باره ارائه دهیم.در بحث مربوط به حرکت تقدیمی زمین به این نتیجه رسیدیم که کجی محور زمین همیشه 23.5 درجه است.این نتیجه گیری درست نیست،زیرا در هر دوره بسیار طولانی 41000 ساله،کجی محور زمین به اندازه 4 درجه تغییر می کند.هرگاه این کجی بیشتر از 23.5 درجه شود،تغییرات فصلی شدیدتر می شوند،یعنی سیر ظاهری خورشید،در تابستان ما،در شمال دورتر و در زمستان ما در جنوب دورتر می شود.چنین تغییر مشخصی در کجی محور زمین به پایین تر رفتن دما می انجامد و لایه ضخیمتری از یخ در نواحی قطبی را تشکیل می دهد.این روند افزایش بیش از حد لایه های یخی معمولا با افزایش آب شدن یخ در تابستان جبران می شود،اما عامل دیگری است که گاه گاه با بیشتر کج شدن محور زمین مصادف می شود.

به نظر می رسد مینیمم ماندر با آنچه که بسیاری از ناظران “عصر یخبندان صغیر” اصطلاح می کنندͺ و دوران فوق العاده سردی که به ویژه در اروپا و گرینلند بوده استͺ ارتباط دارد. زمین به دور محورش دوران می کند. در الگوی ابنشاطر (متوفی 777)، خورشید روی فلک تدویری در حرکت است که مرکز آن روی فلک تدویر بزرگتری دوران میکند. احتمالا می دانید که رشد حلقه های درختان قدیمی برای دانشمندان این امکان را بوجود آورده است که تاریخ یک اقلیم محلی سال های متمادی گذشته را بخوانند. 10) دانشمندان سال های متمادی در این فکر بودند که چرا تاج خورشید این قدر گرم است. این یک دعوت رسمی است! لکه های خورشیدی غالبا به صورت زوج پدیدار می شوند، که یک لکه دارای قطبیت مغناطیس مثبت و دیگری دارای قطبیت مغناطیسی منفی است، در هر چرخه 11 ساله معین، لکه ی مثبت لکه ی منفی را در نیمکره ی شمالی هدایت می کند، در حالی که در نیمکره ی جنوبی عکس آن صادق است. سطح کرونا به شدت گرم است و میلیونها درجه ی کلوین گرما دارد. برای اینکه فوتون های نور بتوانند از هسته ی چگال خورشید فرار کرده و به سطح آن برسند چند صد هزار سال زمان لازم است.

میدان مغناطیسی زمین چقدر است؟ میدان مغناطیسی زمین که به آن میدان ژئومغناطیسی نیز گفته میشود، به طور موثر تا هزاران کیلومتر در اطراف زمین امتداد مییابد و لایه مگنتوسفر را تشکیل میدهد. آ. پوسته، لایه ای است که بیش از همه می شناسیم و چنان که در بالا گفته شد، ضخامتی در حدود 30 کیلومتر در زیر قاره ها دارد ولی ضخامت آن در اقیانوس ها به ندرت از 5 کیلومتر فراتر می شود. بیش از پنجاه مضمون و تصویر شعری درباره خورشید وجود دارد و با جمع مضامینی که با استفاده از واژه آفتاب و واژگان مشابه یا هممعنی آن در ادب فارسی وجود دارد، تعداد این مضامین بسیار بیشتر خواهد بود (← معدنکن، ص 67ـ78؛ شریعت، ص 86ـ97 که حدود 250گونه از این مضامین را از آبگون صدف تا یوسف زرین نقاب جمعآوری کرده است). از آنجا که مقادیر منفی به کار نمیرفته است، اگر مقدار آنومالی کمتر از ْ180 باشد، مقادیر جدول تعدیل باید از مقدار طول میانگین خورشیدی کاسته و در صورت بیشتر بودن از ْ180 باید به آن افزوده شود تا طول واقعی خورشید به دست آید (برای نمونه ← یحییبن ابیمنصور، ص 27؛ خازنی، گ 131پ؛ قس بطلمیوس، ص 167).ج) جدولُ تعدیلِ الایّامِ بِلیَالیها.

با از بین رفتن تدریجی منبع هیدروژن خورشید، هسته باید قادر باشد فشار کافی را برای حفظ خورشید و جلوگیری از انفجار آن تولید کند. دمای بالاتر آهنگ تبدیل هلیوم به کربن را افزایش می دهد و این به نوبه ی خود سبب افزایش بیشتر دما می شود . با ما همراه باشید و بیش از ۳۰ عکس با کیفیت و خارقالعاده از کره زمین را مشاهده کنید و در صورت تمایب برای پروفایل یا به اشتراک گذاری استفاده کنید. بررسی میدان مغناطیسی سنگها با سنین مختلف در مکانهای مشابه، جهتهای مختلف مغناطش دائمی را نشان میدهد. در کنار این مزیتها، میدان مغناطیسی زمین موجب خساراتی نیز شده است. ساختمان خورشید چگونه است؟ بین سال های 1645 و 1715، تقریبا هیچ لکه ای بر سطح خورشید مشاهده نشد. همچنین وقتی لکهها برای اولین بار در سطح فوتوسفر نمایان شوند،ممکن است باسرعت های نسبی (حرکت ویژه) چند صد متر بر ثانیه حرکت کنند. از جمله زرقالی الگویی را عرضه کرد که در آن مرکز فلک خارج مرکزِ خورشید روی دایره کوچکی دور نقطه خارج مرکزِ میانگین در چرخش است. سالیان متمادی، فعالیت های جو خورشید فقط در خلال گرفت کلی آن، وقتی که ماه شیدسپهر خورشید را کاملل می پوشاند، مشاهده می شد.

دیدگاهتان را بنویسید