زمین – ویکی فقه

بلکه برخى، اجاره زمین در برابر بخشى از محصول زمین، اعم از محصول زمین اجارهاى و غیر آن را صحیح ندانستهاند. در قرآنکریم هفت مورد به صراحت و دو مورد به کنایه سخن از آسمانهای هفتگانه به میان آمده است. که به برخی از این آیات اشاره میکنیم: (اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَینَهُنَّ( «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را، فرمان او در میان آنهاپیوسته فرود میآید». در آیه 12 سوره طلاق که گذشت ظاهراً سخن از زمینهای هفتگانه (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) شده است ولی تصریح نشده است. تذکر: جالب است که بدانیم تعداد سیارات منظومه شمسی که تا زمان انتشار کتاب فوق (1335ش) کشف شد و مؤلّف از آنها اطلاع داشت نه عدد بودهاند ولی شش عدد آنها همراه با ماه به دور زمین میچرخند و لذا ایشان دو مورد (یعنی عطارد و زهره) را به حساب نیاورده و شش عدد باقیمانده را از آسمانهای هفتگانه دانسته و وقتی یکی کمبود داشته است کره ماه را هم اضافه کرده است. بزرگترین کلف شناخته شده، که در فروردین 1326 دیده شد، مساحتی بیش از سی برابر سطح زمین داشت.

قبل از زمان محمد نیز افسانههای آمیخته با مذهب در مورد هفت دنیای زیرین وجود داشته است. با توجه به اینکه مفهوم هفت زمین در قرآن روشن نیست به سراغ سنت میرویم. و از نظر ما این روایات بوی جعل می دهد، به چند دلیل: اول اینکه: در این روایات آمده که یهود پاسخ رسول خدا(ص)را پسندید و آن را موافق عقاید خود یافت، در حالی که موافق نیست زیرا در تورات در سفرتکوین آمده که: خدای تعالی نور و ظلمت و شب و روز را در یکشنبه آفرید و آسمان را دردوشنبه، و زمین و دریاها و گیاهان را در سه شنبه، و خورشید و ماه و ستارگان را در چهار شنبه وجنبندگان دریا و مرغان را در پنجشنبه و حیوانات صحرا و انسان را در جمعه، و در نتیجه در روزشنبه به فراغت و استراحت پرداخت. روایاتی در باره آغاز خلقت عالم شنبه که خدای تعالی از کار خلقت فارغ شد استراحت کرد و به این جهت رسول خدا(ص) ناراحت شد.

قرآنکریم هفت آسمان را از کلام نوح (نوح/ 15) نقل میکند و علامه طباطبایی در ذیل آیه نتیجه میگیردکه مشرکین معتقد به هفت آسمان بودهاند که نوح به وسیله این مطلب با آنان احتجاج میکند. مؤلف: در این معنا روایاتی دیگر نیز هست.و ممکن است مضمون آنها را و نیزمضامین آیات را به فرضیات مسلمه علوم امروزی تطبیق کرد، فرضیاتی که در باره آغاز خلقت عالم و هیات آن دارند، چیزی که هست از آنجایی که حقایق قرآنی را نمی توان با حدس وفرضیات علمی محدود کرد، لذا متعرض این تطبیق نشدیم، بله اگر روزی این فرضیات آن قدرقطعی و مسلم شد که به صورت برهان علمی درآمد، آن وقت ممکن است در مقام تطبیق آن باآیات قرآنی برآمد. 4ـ هفت آسمان و زمین در کیهانشناسی امروز ثابت نشده و علمی نیست. 17. طنطاوی بر آن است که عدد هفت در آیات هفت آسمان واقعی نیست و میتواند تعداد زیادتری آسمان وجود داشته باشد.

تابش حاصل از فوتوسفر تقریباً هشت دقیقه پس از ترک خورشید به زمین میرسد و آن را به عنوان نور خورشید مشاهده میکنیم. چون ماه جوی ندارد که چنین حفاظی را فراهم کند، فضانوردانی که از سفینه ی فضایی خود خارج می شوند، در خلال این مأموریت خود در برابر پرتو هایی که از شراره های خورشیدی گسیل می شوند، تحت مراقبت دائمی قرار می گیرند. اگر این مطلب درست باشد افرادی که در طرف دیگر کره زمین هستند باید بیفتند. زمانی که ما روی کره زمین زندگی میکنیم، نمیتوانیم شگفتیها و زیباییهای آن را ببینیم. دوم اینکه: پدید آمدن روزهای هفته که عبارت است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعی زمین به دور محور خودش است که از هر یک بار که به دور خود دور می زند، یک شب و یک روز پدید می آید، چون همیشه یک طرفش رو به خورشید است و یک طرفش پشت به خورشید.بنا بر این دیگر چه معنا دارد که قبل از آنکه خدای تعالی آسمانها و آسمانیان و زمین را خلق کرده و آن را کره ای دوار و متحرک ساخته باشد، شنبه و یکشنبه ای وجودداشته باشد؟ گفت زمین دیگری، آیا میدانید بین این زمینها چه فاصلهای است.

دیدگاهتان را بنویسید