خورشید چیست ؟

در این مرحله انبساط خورشید میتواند زمین را به صورت کامل ببلعد و یا آن را کاملاً غیر قابل زیستن کند. بسیاری از اطلاعاتی که درباره ی خورشید و جو آن به دست آمده،به کمک دستگاهی حاصل شده که خور طیف نگار نام دارد.این دستگاه،که آن را در سال 1890 استاد جرج ا.هیل وارد نجوم کرد،دستگاهی بسیرا با ارزش بوده،زیرا منجمان را قادر ساخته است که به آسانی توزیع هر عنصری را بر قرص خورشید به دست آورندمنجم میتواند در چند دقیقه توزیع ئیدروژن،اکسیژن،کلسیم یا هر عنصر دیگری را در بخشی از سطح خورشید که رو به زمین است به دست آورد. برای مثال، یکی از یشتهای اوستا به آن اختصاص داده شده و خورشیدیشت نامیده شده است (← همان، ج 1، ص 310ـ 315). یکی از بخشهای خرده اوستا نیز خورشید نیایش نام دارد (← همو، 1310ش، ص 107ـ116؛ برای آگاهی از حضور خورشید در دیگر متون اوستایی ← بارتولومه، ستون 1848ـ 1849؛ برای آگاهی درباره دیگر توضیحات خورشید، مقام و اهمیت آن در اوستا ← اوستا، 1347ش، ج 1، ص 304ـ309، همان توضیحات؛ قلعهخانی، ص 171ـ178).با نظر به اهمیت خورشید در زندگی بشر و گرما و حیاتی که از خورشید به زمین میرسد، خورشید با مضامین و کاربردهای گوناگون در ادب فارسی حضور دارد.

کلمه «ارض» در قرآنکریم 461 بار به کار رفته است و هیچگاهبهصورت جمع نیامده است. 5. آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی:برخی از صاحبنظران برآنند که آسمان در قرآن همانگونه که به معنای آسمان مادی به کار رفته است. 5. ارض در هنگامیکه جمع بسته شود (ارضون) به معنای مناطق آباد زمینی ااقلیمهای آن است.در قدیم اقلیمهای هفتگانه داشتهاند و امروزه هم زمین را به مناطق هفتگانه (دو منطقه منجمد شمالی و جنوبی ـ دو منطقه معتدله ـ دو منطقه حاره و یک منطقه استوایی) تقسیم میکنند. حضرت صادق عليهالسلام فرمايد: اگر در خواب به خورشید سجده کردی به معنای این است که پادشاه تو را مورد لطف خویش قرار میدهد و تو را به خود نزدیک میکند، اما اگر بر نور و شعاع آفتاب سجده کنی تعبیرش خلاف این است. »که در اینجا «اخلد الی الارض» به معنای دلبستگی به زمین و دنیاست که یک امر قلبی است.

3. آسمان به معنای مکان سیارات و ستارگان:مثال: (تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِیها سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِیراً) بزرگوار آن خدایی که در آسمان برجها مقرر داشت و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت». لفظ «سماء» در قرآن و علم و لغت به یک معنای واحد به کار نرفته است بلکه در معانی و مصادیق مختلف بکار رفته است. جریانهای الکتریکی موجود در خورشید یک میدان مغناطیسی پیچیده ایجاد میکنند که به فضا گسترش مییابد و میدان مغناطیسی بین سیارهای را تشکیل میدهد. که همهی آنها در فضا شناور و معلق هستند. تأثیر و اهمیت خورشید بر زمین حتی از زمان های بسیار دور ، در دوران ماقبل تاریخ نیز شناخته شده بود و در بعضی از فرهنگ ها احترام به خورشید تا حدی زیاد بود که آن را به عنوان الهه ای می پرستیده اند. مطالعه این ذرات جدید در فیزیک ذرات بنیادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اما با استفاده از اولین ابررایانهی شرکت کری به نامCRAY1-A توانستند10 روز تغییرات آب و هوای اروپا را در کمتر از 5 ساعت پیش بینی کنند. اما همین تقسیم نیز، حدومرز مشخصی ندارد؛ چراکه زمین تنها متشکل از هفت قطعة خشکی نیست؛ بلکه قطعات خشکی بسیاری دارد؛ همچنین متشکل از هفت قارة کاملاً جدا از هم نیست؛ مثلاً آسیا و اروپا بااینكه مرز آبی ندارند، دو قاره بهشمار میروند.

روشن است که مراد از «هفت دریا» در اینجا بیان کثرت است و اگر صدها دریا هم باشد برای نگارش کلمات خدا کافی نیست.در آیات«سبع سموات»برخی از مفسران احتمال دوم را ذکرکردهاند و برخی از صاحبنظران نیز احتمال اول را قوی دانستهاندولی هر دو احتمال در «سبع سموات» بعید به نظر نمیرسد.اگر احتمال اول را پذیرفتیم پس مراد (در آیه 12 سوره طلاق) آن است که هفت آسمان واقعی وجود دارد و اگر احتمال دوم را پذیرفتیم مراد آیه آن است که تعداد زیادی آسمان وجود دارد.البته برحسب معانی مختلف «ارضو سما» که بیان شدمعانی متناسب و متفاوتی از آیه پیدامیشود مثال:هفت آسمان پر از ستاره و سیاره آفرید و هفت عدد کره زمین آفرید.هفت طبقه جوّ زمین را آفرید و هفت طبقه داخلی زمین را آفرید.هفت مرتبه عالی وجود و مقام قرب آفرید و هفت مرتبه پایین از طبیعت آفرید. این اطلاق تنها در پارهاى مسائل مستحدثه از قبیل سفر به دیگر سیارات، همچون کره ماه و چگونگى نماز گزاردن در آنها کاربرد دارد که خارج از حوزه این مقاله است؛ زیرا احکام جدید به لحاظ اطلاق سوم، احکام زمین به شمار نمىروند. همانگونه که احتمال وجود جهانهای مشابه این آسمان پرستاره را بعید نمیدانند چرا که دانشمندان علم نجوم و فیزیک کیهانی با تلسکوپهای خود توانستهاند تا میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند ولی میگویند که هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی وجود دارد که از دامنه دید ما خارج است.پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان دیگر که هنوز کشف نشده است وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید