جستار – اقتصاد مقاومتی

استفاده از فناوری هزینههایی زیاد به همراه دارد، و همهی کسب و کارهای کوچک نمیتوانند از فناوری بهرهمند شوند. دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدری كه دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم. امروز از لحاظ ذخایر گاز كه ما تا چندی پیش – شاید تا یك سال، یك سال و نیم پیش – در ردهی دوّم قرار داشتیم، امروز در ردهی اوّل قرار داریم؛ این ذخایر ما است، دنیا به اینها احتیاج دارد. وی ادامه داد: در واقع وجود ضعفهایی در زمینه آموزش و ایجاد مهارت و تجربه، موجب شده است تا دانشجویان با وجود داشتن تحصیلات عالی، نتوانند در زمینه کارآفرینی موفق باشند. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاههای کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته های مختلف علوم انسانی می پردازد. اطلاعات زیر: (اطلاعات دستگاه یا سایر اطلاعات مربوط به سیمکارت اعم از شماره GAID، شماره IMEI، شماره IMSI، شماره تلفن، شناسه دستگاه، سیستم عامل دستگاه، آدرس MAC، نوع دستگاه، اطلاعات سیستم و کارایی و اطلاعات محل جغرافیایی شامل کد کشور موبایل، کد شبکه تلفن همراه، کد محدوده جغرافیایی و هویت گوشی) به منظور فعالسازی خدمات MIUI استفاده میشود.

فرضیههای پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38 شرکت سیاسی و 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دورة زمانی 1382 تا 1390 با نرمافزار اویوز آزموده شد. در دوران تمدن درخشان اسلامی، درخشندهترین ایام شکوفایی دانش، زمانی بود که زمینه فرهنگی مناسب بود، مثل دورههای سامانیان و دیالمه. لازم است قوای كشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. تا وقتی كه ما چشممان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم كه كدام مقدار از تحریمها كم شد، كدام مقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریكایی گفت یا نگفت – تا وقتی دنبال این حرفها باشیم – به جایی نمیرسیم. اینها اگر از دموکراسی هم حرف می زنند آن را برای جامعه خود میخواهند.

سیاستهای اقتصاد باید سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» باشد – یک اقتصاد مقاوم – باید اقتصادی باشد که در ساخت درونیِ خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشهی دنیا، آن گوشهی دنیا متلاطم نشود. تصمیمهای خلقالساعه و تغییر مقررات، جزو ضربههائی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند. امروزه به دلیل استفاده روز افزون سازمانها از سیستم های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات به یکی از مهم ترین جنبههای تغییر تبدیل شده است . روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادی، مضر است؛ تغییر سیاستهای اقتصادی به طور دائم، مضر است – در همهی بخشها، بخصوص در اقتصاد – تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوههای تزریقیِ اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب، مضر است. شناسایی و بكارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:هر یک از ما حداقل یک بار صفحه نیازمندی شغلی روزنامهها یا سایتهای اینترنتی را ورق زدهایم و در آن با انواع و اقسام شغلها روبهرو شدهایم.

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. ۱. سیاستگذاری، برنامهریزی، استاندارد سازی و مهندسی امور فرهنگی ، منطبق با اهداف اسلام و انقلاب اسلامی. اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد. مبانی اقتصاد مقاومتی و مجموعهی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تدوینشده است، برای مشورت فرستاده شده به مجمع تشخیص مصلحت، آنجا دارند بررسی میكنند. مجموعهی این خواستهها و هدفها، منظومهی آرمانی اسلام را تشكیل میدهد. بنابراین کنکاش و جستجوی رابطه احتمالی بین این مقوله ها و چگونگی آن، مسئله و هدف اصلی این نوشته است و نگارنده ضمن تأکید بر اهمیت بررسی این موضوع، وجود رابطه مثبت بین این مفاهیم سه گانه را مهم ترین یافته نوشته خود معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کارکردهای اساسی دولت در جامعه مدد رساند، فرایند توسعه سیاسی را تسهیل نماید و در نتیجه توسعه مستمر و پایدار خود را نیز تضمین کند.

دیدگاهتان را بنویسید