جایگاه علوم انسانی در طبقهبندی علوم

انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد میشود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. در دوران جدید، هرچند سیاستمداران در نظامهای سیاسی گوناگون، به دنبال تحقق هدف خاص سیاست، یعنی دستیابی به قدرت ملی هستند؛ اما گوناگونی این نظامهای سیاسی، امتناع یا امکان دستیابی به اهداف توسعه سیاسی را برای طرفداران آن متفاوت میکند. در همین راستا سازمان بتدریج سیاستهای خود را به سمت ایجاد پایگاههای اطلاعاتی داخلی ، گسترش خدمات ، ایجاد جریان اطلاعات در بین مراكز دانشگاهی و محققین ، اجرای طرحهای بزرگ ملی معطوف نمود. ۲۳. ابلاغ برنامه های ملی فرهنگی و هنری به واحدهای استانی و پی­گیری و نظارت بر آن. ۹. برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، هماهنگی ، نظارت و اطلاع رسانی احکام قانون ساماندهی مد ولباس و مدیریت اموردبیرخانه ای آن . لیكن از سال 74 توسعه سریع فناوری اطلاعات و طرح مباحثی چون اینترنت ، تور جهان گستر ، سخت افزارها و نرم افزارهای قویتر و كارآمد و ضرورت همگامی با تحولات جهانی ایجاب می نمود كارگزاران و تصمیم گیران ستادی سازمان نسبت به ساماندهی انواع دیگری از فعالیتها نیز اقدام نمایند از جمله پیاده سازی تابلو اعلانات الكترونیكی(BBS) سازمان كه با استقبال طیف گسترده ای از كاربران ، دانشجویان و محققین روبرو شد و در این زمینه نیز تبدیل به یكی از بهترین ارائه دهندگان خدمات اطلاعاتی شد.

دفتر فناوری اطلاعات از سال 1364 با توجه به اهمیت اطلاعات روزآمد در پشتیبانی علمی از محققین كشور ، تلاش به برقراری ارتباط و استفاده از بانكهای اطلاعاتی خارجی نمود و تقریبا تا سال 74 كلیه موسسات و سازمانهایی كه به صورت Online از بانكهای اطلاعاتی خارجی استفاده می كردند مشترك سازمان بودند و از امكانات مخابراتی ، آموزشی و یارانه دولتی آن استفاده می كردند. همچنین بیان گردید که در مورد تغییراتی که کاملا و بطور صریح شناخته شده اند میتوان با استفاده از اصول سنتی مدیریت تغییر عمل نمود ، اما در صورتی که تغییرات مبهم و نامعلوم بوده و از طبیعت اجتماعی برخوردار باشند ، باید روش های دیگری همچون روش سیستم های نرم که جزئی از مدل تغییر است را بکار گرفت و از طریق مشارکت فعال بخش های در گیر در امر تغییر به اهداف آن دست یافت . لازم به ذکر است این مرکز در زمینههای مشاوره، امنیت اطلاعات، تولید نرمافزار، طراحی و پیادهسازی وبسایتهای اینترنتی، فروشگاههای آنلاین، سامانههای آموزشهای الکترونیکی و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی آماده همکاری و مشارکت با ارگانها، سازمانها و شرکتهای فعال در این حوزه میباشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تکنولوژی و نوآوری ها در تغییر حالت جوامع از اجتماعات کوچک ساده به اجتماعات بزرگتر و دارای شاخص های سلسله مراتبی و طبقاتی است. به عبارت دیگر، داده ها باید به گونه ای ذخیره گردند که از طرفی از ذخیره سازی زائد آنها در جاهای مختلف اجتناب شود و از طرفی دیگر دستیابی به هر حالت دلخواه (اعم از جستجو یا گزارش) را تسهیل سازند. بالطبع این استراتژی می بایست با گفتمان انتخابی این دوره یعنی آرمانگرایی انقلابی یا رادیکال در سیاست خارجی مطابقت داشته باشد تا امکان هماهنگی و همسویی سریع تر در حوزه نظری و عملی فراهم آید. در حقیقت، تنشهای موجود در روابط ایران با اروپا و آمریکا در اواخر دهه 1350، عمدتاً از اصطکاک در روابط بین قدرتهای بزرگ جهانی و قدرتهای منطقهای ناشی می شد زیرا حتی یک قدرت منطقهای دوست، رقیبی بالقوه است و بلندپروازیهایی دارد که همیشه با بلندپروازیهای قدرتهای بزرگ سازگار نیست. آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند. می توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس، بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره گرفت.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسان این امکان را میدهد که دانش خود را به دورافتاده ترین نقاط این سیاره برسانند. این فناوری مانند شرکت شجره نامه آنلاین فقط یک کلیپ کوچک ۱۰-۲۰ ثانیهای بر اساس یک عکس قدیمی از بستگان شما ایجاد نمیکند. نتایج نشان میدهد که قیمتگذاری وامهای بانکی از عدمقطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی میپذیرد. هر جا که باشید علم آی تی و فناوری اطلاعات به کمک شما می آید. در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان گفت، فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابرات صورت پذیرد. درآمدی بر روابط بینالملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: نشر میزان. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی بر جای گذارد، می تواند به مردمی که دور افتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان جهش زیرساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته ها می پیوندند.

دیدگاهتان را بنویسید