تعامل فناوري اطلاعات با توسعه انسان محور

تسلط بر فناوری بدون توانمند شدن در جذب تمامی جوانب آن و پس از جذب، بدون توانمند شدن در زمینه سازگارسازی و بومیسازی آن امکانپذیر نیست و بدون تسلط بر فناوری، توانایی بازتولید و ایجاد نوآوری در آن و خلق فناوری جدید، قابل دستیابی نخواهد بود. البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبهی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این چیزهائی که الان آنها تهدید میکنند، تحریم میکنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستی، هیچ کس ذینفع از این تحریمها نیست. یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن – از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها – مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد.

بنابراین بایستی مقاومت کرد. به نظر من یکی از بخشهای مهمی که میتواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهای دانشبنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد. لیکن وضعیت تا فروردین 1368 قدری آرامش یافت و بعضی کشورهای اروپایی سفرای خود را به تهران باز گرداندند. بعضی از این معارضهها انگیزههای اقتصادی دارد، بعضی انگیزههای سیاسی دارد؛ بعضی منطقهای است، بعضی بینالمللی است. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی – به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتی – وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ 2. فرایندهای صنعتی موجود و پیشین، منابع نیرو و مواد، و روشهای انتقال و ارتباط، که تصور میشود به تولید یا بهبود کالاها و خدمات مربوط باشند. ۱۲. تدوین ضوابط مربوط به صدور مجوز ایجاد، توسعه یا انحلال مراکز، مؤسسات ، نگارخانه ها ، انجمن ها، اتحادیه های هنرهای تجسمی و نظارت بر اجرای آن ها. این مجله میکوشد – و میخواهد – که جایی باشد برای آشنایی با مبانی نظری و روشی مطالعات میانرشتهای و کاربست آن – بطور ویژه – در پژوهشهای مربوط به مسائل ایران. در جوامعی که بین دولت و واحدهای تجاری ارتباطات نزدیک وجود داشته باشد، از پیوند میان سیاست و کسبوکار چیزی به وجود میآید که «اقتصاد رفاقتی» نامیده میشود.

آنچه را که خدا دوست دارد دنبال کرده و اراده فرد و خدا همسو می شود.عدالت پایه عملی این دولت است. دومین جریان در پی بازسازی جامعهشناسی از طریق وداع با نظریههای کلان و رویآوری به نمونههای صوری است که بهگونهای انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است؛ و بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصربهفرد از توسعه سیاسی هر جامعه دست پیدا کند. شما مثل یک ریاضیدانی که میخواهد یک مسئلهی مهم ریاضی را حل کند، بر سر این مسئله تلاشتان را به کار ببرید و مسئله را حل کنید. بعضی از کسانی که در باب شرکتهای دانشبنیان فعال بودند، ماه رمضان اینجا آمدند و صحبتهائی کردند. به نظر من دوستان مسئول در دولت که کارشان به این بخش ارتباط پیدا میکند – چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم – به این مسئلهی شرکتهای دانشبنیان بپردازند و گلایههاشان را بشنوند و آنها را برطرف کنند.

در گزارشهای شماها من خواندم، حالا هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفهجوئی است و میخواهد صرفهجوئی کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدی بگیرید. حقیقتاً در کار مصرف، صرفهجوئی کنید. اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتی»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. بهطور معمول، منظور از قانون، حدودی است که توسط نهادهای قابل اجرا است (با قانون اخلاقی فرق دارد). چرخش 180 درجه ای قانون «جدایی ورزش از سیاست» در مسئله فلسطین و رژیم اشغالگر برای همگان در مقایسه مسئله روسیه و اوکراین نشان داده شد. باید اعتراف کرد، تحقیقات بشر در یک قرن گذشته، شاید به میزان تمام تاریخ، دانش و اطلاعات تولید نموده تا جایی که به نظر میرسد این انباشتگی، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند. استفاده از پایگاه دادهها و امکانات ذخیرهسازی اطلاعات از راه دور به حفظ اطلاعات کسب و کاری و امنیت دادهها و دسترسی به آنها از هر جای دنیا کمک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید