بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

سیاست تنها به مراکز حکومتی از طریق دفاتر دولتی محدود نمیشود و دفاتر سیاسی ممکن است در شرکتهای بزرگ و نهادهای غیردولتی نیز تشکیل شوند. شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با حمایت سیاسیون، توانایی بیشتری برای دریافت کمکهای دولتی در شرایط نامطلوب دارند و احتمال کمتری وجود دارد که در بازپرداخت بدهیها دچار مشکل شوند. در نقطة مقابل، براساس دیدگاه دوم که دیدگاه غالب است، ارتباطات سیاسی با کاهش هزینۀ بدهی رابطه دارد. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر دسترسی به بدهی را بررسی کردند. در پژوهشی، رابطة بین ارتباطات سیاسی و هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. در این پژوهش از اطلاعات 82 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار برزیل طی سالهای 1999 تا 2016 استفاده شده است. در این پژوهش از اطلاعات شرکتهای بزرگ در 47 کشور طی سالهای 1997 تا 2001 استفاده شد. در این پژوهش از اطلاعات 92 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تونس طی سالهای 2006 تا 2010 استفاده شد. برای اندازهگیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانة سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانة سهام استفاده شد.

یافتههای پژوهش نشان میدهد بین ارتباطات سیاسی و هزینة حقوق صاحبان سهام شرکتها رابطة منفی و معناداری وجود دارد. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکت را بررسی کردند. نیز از زاویة دیگر، تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاستهای تأمین مالی را بررسی کردند. در پژوهشی، مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی و ارتباطات سیاسی را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی شرکتها با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطة مثبت معناداری دارد. بنابراین، انتظار میرود شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، رتبۀ اعتباری پایینتری نسبت به سایر شرکتها داشته باشند. تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت. با توجه به رسالت دانشگاه مفید، مقالاتی که در حوزه مطالعات بنیادی اقتصاد اسلامی، همچنین سیاستهای کاربردی از دیدگاه اقتصاد اسلامی برای اقتصاد ایران باشد؛ در اولویت ارزیابی و پذیرش قرار میگیرد.

رتبۀ اعتباری شرکت نیز یکی از موارد مهم در زمان تصمیمگیری تأمین مالی است و از معیارهای نسبی ارزیابی ریسک اعتباری شرکت است. این امر به بانکها امکان میدهد بهصورت کارا دربارة تخصیص بهینة اعتبارات و تسهیلات اعطایی در کمترین زمان ممکن تصمیمگیری کنند. «حکومت خودکامه رضاشاه درنتیجه اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در شهریور 1320 به پایان خود رسید و قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار عقب راندهشده بود، از حالت تمرکز بیرون آمده و بین نهادهای مختلف توزیع گردید. سپس از اجتماع خانواده تا اهل مدینه و سپس امتهاى بزرگ و سپس اجتماع جهانى را زیر عنوان هیئت اجتماع و به عنوان موضوع علمسیاست طرح مىکند (25) .بنابراین،طبعا قید نامبرده،موردقبول وى نیست; گرچه در زمان خواجه نصیر طوسى اصطلاح خاص «دولت» به مفهوم امروزى آن و با عناصرى که برایش برمىشمارند، براى متفکران غربى هنوز مشخص و مطرح نبوده است. با توجه به اهدف ذکرشده، این پژوهش ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر شیوة انجام، توصیفی است.

او علاوه بر تدریس به نوشتن نظریههای سیاسیاش مشغول شد و مقالات زیادی منتشر کرد. این نظریه در شرایطی ارائه شد که جدال­های فرهنگی و تمدنی به عنوان ایستار اصلی در روابط بین­الملل مورد بحث قرار گرفته بود. او که اولویت سیاست خارجی خود را نزدیکی به واشنگتن قرار داده است همچنین بهفکر ترمیم روابط با ژاپن و حل مشکلات تاریخی دو جانبه با توکیو است. 7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بینالمللی و ایجاد اتحادیههای اطلاعرسانی با سایر کشورها بهویژه کشورهای اسلامی بهمنظور ایجاد توازن در عرصة اطلاعرسانی بینالمللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطة جهانی. 21- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا. نیز معتقدند شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی در شرایط بحرانی از طریق سوبسید و کمکهای مالی بهرهمند میشوند و به کمک روابط سیاسی، ریسک پرداختنکردن بدهیها در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، کمتر و رتبۀ اعتباری آنها بالاتر است. فرضیة پنج: ارتباطات سیاسی بر رتبۀ اعتباری شرکتها تأثیر معناداری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید