اصول مهم تربیت فرزند از نظر اسلام و قرآن – مسیر سبز

منظور از نقادی، بررسی فرهنگ و تعیین و تفكیك عناصر مطلوب از نامطلوب است.7 – رعایت هنجارها:ایفای نقش متربی نیز به هدایت و پیگیری مربی نیاز دارد و مربی برای توفیق در ایفای نقش متربی، نیازمند توجه به یافته های علمی و آموزشی و هنجارهای مربیگری است. پاسخ این است که امیال انسان دارای نظامند و بعضی امیال ممکن است در برخی دیگر قید بزنند و آن را محدود و یا در مواردی مصداق های آن را منتفی کنند. به دیگر سخن، همچنان­که این معنا از تربیت دینی را تربیت ایمانی نامیدیم، مراد این است که شرایطی برای متربی فراهم آید تا ایمان او تقویت شود و جایگاه خود را در کل مجموعه هستی بازیابد.

نقش پیشفرضهای انسانشناختی در نظریه پردازیهای مربوط به علوم انسانی، بر کسی پوشیده نیست و جهتگیریهای کلی نظریههای هر دانشمند، با مبانی انسانشناختی او هماهنگ است. 4. پدر و مادر با رابطه گرم و صمیمانه فضای خانه را مطبوع سازند، به گونهای که در آن، همه افراد همدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر کمک کنند. سبب ارائه این تحقیق تبیین این است که یک فرزند از همین کودکی نیازمند به تربیت دینی و اسلامی میباشد و نباید تربیت را فقط در آداب معاشرت و چگونگی خوردن و خوابیدن دانست؛ بلکه تربیت لحظه به لحظة عمر و همه ابعاد زندگی انسان را دربر خواهد گرفت.

اسلام تربیت کودک را بسیار مهم شمرده و در این خصوص برای سنین مختلف عمر او توصیه هایی دارد که مراعات آن در تربیت جسمی و روحی آینده کودک بسیار تاثیر گذار بوده و از طرفی برکت این تربیت دینی سبب افتخار والدین می شود. 7. از آنجا که پارهای از یادگیریها به دلیل بی تجربگی و نا آگاهی کودک همیشه قرین با موفقعیت نخواهد بود پدر و مادر سعی کنند بیشتر به موفقعیتها و پیشرفتهای او تکیه کنند تا بر شکستها و خطاهای او. بقره/213) آنچه از این آیه استفاده میشود؛ این است که مردم در ابتدا زندگی ساده و بسیطی داشتند، ولی کمکم در اثر کثرت افراد و ازدیاد سلیقهها اختلاف و درگیریها پیش آمد در برخی از روایات این زمان به دوران قبل ازحضرت نوح(ع) تطبیق شده که در آن زمان مردم زندگی ساده و محدودی داشتند و در بی خبری به سر میبردند.

تحقیقات بسیاری توانستهاند ثابت کنند نشستن بدون حساب و کتاب کودکان پای تلویزیون و کامپیوتر منجر به چاقی، اختلال در زمان و میزان خواب و مشکلات رفتاری در آنها میشود. این مقاله، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، به بررسی و تبیین ویژگیهای برنامه درسی تربیت اخلاقی، بر اساس نظرات علامه مصباح یزدی پرداخته است. دستیابی به این هدف بزرگ در نهاد آموزش و پرورش، نیازمند نقشهای است که در ادبیات علوم تربیتی، به آن برنامه درسی میگویند. بنابراین، نهاد آموزش و پرورش، که یکی از گستردهترین نهادهای اثرگذار و جهتدهنده در همة کشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی که دارد و با توجه به رسالتهای آموزشی و پرورشی خود، باید برنامه تربیت اخلاقی را جزء اصلیترین و محوریترین مسائل آموزشی و تربیتی خود قرار دهد.

بیشک یکی از اهداف تأسیس آموزشگاههای رسمی (مدارس) کشور، تربیت اخلاقی دانشآموزان است. در آموزش دینی شیوه ها و فنونی برای تربیت مطرح است که اهم آنها عبارت اند از بحث کردن در مورد جهان و طبیعت و آفاق و انفس، دادن تذکر در موارد لازم و ضروری ( مثلاً دروغ کار زشتی است و …) ، توجه دادن به خود و ابعاد وجود ی خود ، واداشتن به تفکر و تدبر در امور، تعقل و استدلال ، استفاده از تجارب شخصی ، سیاحت و زیارت اماکن و در سایه آن دادن آگاهی ، عبرت آموزی و … «مکتب و مدرسه عبارت است از: تأسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع بشر دایر میگردد».3 بر این اساس، دانشآموزان اماناتی در دست مراکز آموزشی هستند که این مراکز سهم مؤثری در شکوفایی استعدادها، بروز خلاقیت و تربیت اخلاقی آنها دارند که در سایة آگاهی و بصیرت حاصل میشود.

در این مقاله، به بیان بایستههای هفت عنصر از عناصر اساسی برنامة درسی تربیت اخلاقی، بر اساس مبانی دینی میپردازیم. هدف یا آرمان نهایی برنامه درسی تربیت اخلاقی، باید با این نگاه به انسان که او موجود شریفی است که برای هدفی شریف خلق شده است، ترسیم شود. براساس این رویکرد، عقاید مذهبی و ارزشی باید به طور تلویحی و ضمنی در تجربه کودک و در موضوعاتی که برنامه درسی مدارس او را شکل میدهند، نهفته و مستمر باشد. بدون پاسخ به این پرسشها، نمیتوان به برنامة درسی متناسب با نظام اعتقادی و ارزشی در یک نظام دست یافت. زارعان (1379) می­نویسد: گاه از تربیت دینی، تربیت به معنی الاعم اراده می­شود.

هدف تربیت دینی آن است که افراد جامعه را در فهم دین یاری رساند تا آ­ن­ها بتوانند آگاهانه درباره آن بیندیشند. نيچه فيلسوف را اعلام كرد و انسان را به مرگ خدا آلماني جسارت را به جايي رساند كه با صراحت دليل برخورداري از عقل، جانشين خداوند دانست .به اين ترتيب در تفكر مدرن خداوند از زندگاني بشر حذف و عقل كليد اصلي پيشرفت دانسته شد. با توجه به اهداف ذکر شده، سئوالات پژوهشی زیر طرح گردید. از مجموع روایات میتوان دریافت که والدین باید به کودک خود از سه سالگی ذکر «لااله الا الله» و از چهار سالگی ذکر «محمد رسول الله» را بیاموزند.

بدین منظور، با بهرهگیری از آموزههای دینی و اسلامی، میتوان به شیوهای مؤثر در به فعلیت رساندن استعدادهای معنوی انسانها تلاش نمود تا ره آورد این نظام آموزشی، فارغالتحصیلانی واجد صفات اخلاقی باشند. از فرزند پیش دبستانی تان بخواهید تا در درست کردن پنکیک و یا کیک خانگی به شما کمک کند. اما نه پیاژه و نه کهلبرگ هیچکدام لذّتجویی روانشناختی یا اخلاقی را قبول نداشتند. چنین نظامی میتواند انسانهای آزاد، مستقل، اخلاقی، و مبتکر بسازد که جامعه را به سامان مادی و تعالی معنوی برساند. اغلال، جمع غل به معنای زنجیر شامل: عقاید باطل، خرافات، بتپرستی، بدعت و سنتهای دست و پاگیر جاهلی میشود .گر چه به دلایلی تورات و انجیل را تحریف شده میدانیم، اما در همین تورات و انجیل موجود نیز اشارات و بشارتی نسبت به پیامبراسلام(ص) به چشم میخورد.

از آنجا که برنامة درسی بیانگر هدفها و آرمانهای تربیتی و نیز منعکس کننده ارزشها و اعتقادات و به طور کلی، فرهنگ یک کشور است، پرسش اصلی این است که اگر بخواهیم برنامة درسی تربیت اخلاقی متناسب با فرهنگ دینی خود طراحی کنیم، چه مبانی، اصول و شیوههایی را باید مورد توجه قرار دهیم؟ ویژگیهای برنامة درسی تربیت اخلاقی مبتنی برآموزههای دینی اسلام کداماند؟ تربیت اخلاقی نیز بدون شک متأثر از محیط میباشد.

اکنون این پرسش مطرح میشود که اگر به انسان از منظر دین توجه کنیم، چه ملاحظاتی در خصوص انسان و نسبت به برنامة درسی تربیت اخلاقی، به عنوان طرح و نقشه یادگیری میتوان در نظر گرفت. گروهی دیگر با طرح مباحث معرفتشناختی، نسبت به امکان تحقق معرفت (دانش) اخلاقی تردید میکنند و این سؤال و تردید را مطرح میکنند که: آیا معرفت اخلاقی را میتوان از طریق یادگیری و آموزش کسب کرد؟ 2. کاربرد دیگر ارزشیابی ارزشیابی، از آموختههاست. هدف ارزشیابی در نظام فعلی، که الگوگرفته از دیدگاه فرایندشناختی است، غالباً اندازهگیری سطح «دانششناختی» فراگیران است که به صورت سؤالات تستی و تشریحی برگزار میشود.

برنامة درسی از اساسیترین و مهمترین موضوعات و مسائل آموزش و پرورش رسمی به شمار میرود. نویسنده در این کتاب آموزش خود را از تاثیر نحوه نگرش در دوران بارداری شروع میکند و تا نحوه برقراری ارتباط با فرزند از سنین کودکی تا نوجوانی پیش میرود. اسلام از همان آغاز تولد دوران دوم کودکی، دستور میدهد که آثار بلوغ زودرس را باید در کودک از بین برد و لذا چنین دستوری را برای والدین ارائه نموده است. با او بازی کنید و او را دوست داشته باشید، دانشمندان مشاهده کردند نوزادانی که در آغوش کشیده نمی شوند، با آن ها بازی نمی شود و دوست داشته نمی شوند، رشد مغزی کوتاه و کمی داشته اند و آن ها همچنین مشاهده کردند نوزادانی که با دست نگهداری نمی شوند و توجه نمی دیدند، نتوانستند رشد کنند، افسرده شدند و در نهایت جان خود را از دست دادند و از سوی دیگر بسیاری از مطالعات نشان داده اند که دوست داشتن، در آغوش گرفتن، تعامل و بازی کردن با کودک تاثیر زیادی بر رشد هوش او دارد.

این دستور العمل موجب افزایش سطح مسئولیت پذیری در او می شود. هدف نهایی تربیت اخلاقی، افزایش مراتب و درجات قلبی است که در سایة معرفت الاهی، تحصیل علم و آگاهی از آنچه باید به آن متخلِّق شویم و تقویت گرایش نسبت به چیزهایی که متخلّق شدن به آنها لازم است و از بین بردن موانع تکامل و عوامل سقوط انسان، که تحت عنوان کلی «هوای نفس» از آن یاد میکنند؛ از اینرو، با فراهم کردن این مقدمات، شخص شایستگی لازم را برای تقرب به خدا پیدا میکند. الف. نقش آموزشی: منظور از نقش آموزشی این است که معلم آگاهیهای لازم را به دانشآموزان انتقال دهد و سطح دانشی آنها را افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید