ارتباط فلسفه با زندگی

نماز: در نماز واجب است زن بالغ آزاد تمام بدن خود را بپوشاند خواه فردی آنجا باشد یا نباشد؛ لیکن پوشاندن صورت، دست از سر انگشتان تا مچ و از سر انگشتان پا تا مچ لازم نیست. نعمتی از گروه موافق در جمع بندی بحثهای گروه خود، گفت: شما میگوئید باید صنعت مد را در دست بگیریم اما آیا وقتی مد را در دست بگیریم صنعت طرف ما است؟ وقتی حدود مشخص شده دست ما باز است که تغییرات را بر اساس زمان و مکان ایجاد کنیم. شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش را مبذول داشت.

در باور مسلمانان، ایجاد امنیت روانی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه از حکمت های واجب شدن حجاب است. در مسئله وجوب حجاب، چون در بیشتر اوقات عدم رعایت حجاب تأثیر اجتماعی مستقیمی بر امنیت اخلاقی جامعه دارد و ممکن است موجب فساد اخلاقی در اجتماع و باعث زمینهسازی ارتکاب گناهان و اعمال حرام دیگر شود، حکومت اسلامی میتواند عمل به آن را اجباری کند و در صورت اصرار بر ارتکاب بیحجابی، برای مرتکب، مجازات تعزیری تعیین کند. بنابراین، باید گفت که هرچند با توجه به فردی بودن حکم حجاب، الزام آن ممنوع و محظور است، اما آثار اجتماعی مترتب بر آن و ضرورت حفظ امنیت اخلاقی جامعه که مسئولیت خطیر و عمده نظام اسلامی است این اختیار را به حکومت میدهد که تا حدی که اخلاق عمومی جامعه خدشهدار نشود از قوه قاهره و الزام استفاده کند و براساس قواعد باب ضرورت مانند الضرورات تبیح المحظورات و الضروره تتقدر بقدرها در صورت برطرف شدن ضرورت و محظوریت، الزام و اجبار نیز منتفی میشود.

ایر۷، از اعضای حلقهی وین، این تقسیم بندیها را سطحی میداند و معتقد است بیش از یک نوع فلسفیدن وجود ندارد و آن هم استفاده از استدلال و برهان و منطق است. این امر ثابت و شدنی نیست مگر اینکه شخصی امین بر آنها گمارده شود؛ شخصی که آنها را از تعدی و ورود در امور ممنوع بازدارد؛ زیرا در غیر این صورت هیچ کس لذت و سود خود را بهخاطر تباهی دیگری رها نمیکرد و به همین سبب خداوند حاکمی بر مردم قرار داد تا آنها را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در میانشان اقامه کند.

اندیشهوران مسلمان، نیازهای ثابت و متغیر، نیازهای انسانی انسان، من علوی و سفلی (اخلاق مقتضای من علوی انسان است) و مصالح و مفاسد مرتب بر افعال و رابطه علّی بین افعال و نتایج را دلایل و شواهد بر کلیت اخلاق قلمداد میکنند. بعضا اتفاق افتاده است که سخنرانی من که سابقا یک اتفاق فرهنگی در شهرستانی محسوب میشد به خاطر همزمانی با یک مسابقه فوتبال با استقبال بسیار کمتری مواجه شود. پیشنهاد میشود موضوع استقرار یک طلبه برادر یا خواهر در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود.

برای هر انسانی اولین رابطه ارتباط بین مادر و فرزند است و این رابطه هم مسبوق به سابقه ارتباط یک زن و مرد است. ما با ایشان سابقهای خانوادگی شاید به مدت یک قرن و نیم داشتیم؛ داستان این است که: در حوالی سالهای نزدیک به 1300 قمری، در کربلای معلی مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری پدر بزرگوار آقای دکتر حائری و شهید سعید ثقۀالاسلام تبریزی و میرزای دوم، آقا میرزا محمدتقی شیرازی و عالمی ممتاز به نام سید محمد اصفهانی که من متأسفانه تا به حال نتوانستهام مطمئن شوم که ایشان چه کسی بودند ـ احتمال دارد ایشان همان آقا سید محمد فشارکی باشند ولی یقین ندارم ـ و جد پدری مادر بنده مرحوم آقای میرزا یوسف اردبیلی در کربلای معلی به درس آقای شیخ علی بفروئی یزدی میروند.

پس بی حجابی همان رفتار منفعلانه است و این ها هم مبانی فرهنگ حجاب است. اسلام در پرتو تشریع ازدواج، اهداف و انتظاراتی را تعقیب مینماید و از مزدوجین نیز توقع و انتظار دارد تا این اهداف را فراهم آورند. آیا از نوع برهان است یا از قبیل جدل و سایر اقسام معروف و مشهور استدلال؟ وفاداران با اشاره به اینکه در گذشته نوع پوشش رپرها به معنی اعتراض بود اما این سبک در مد جذب و اکنون به عنوان یک مد مطرح است نه برای اعتراض، گفت: شاید بگویید بیایید مد خودمان را تعریف کنیم اما درگزاره «حجاب استایل» مطرح شده است.

باید ساختارها را اصلاح و صاحب سبک شویم و در هر چیزی که به اسلام مرتبط است خط دهی کرده و به جامعه تحویل بدهیم و فرهنگ اسلامی را در دنیا بگسترانیم. پس به موجب این معیار، تردیدی نیست که برای پیشگیری یا دفع این نوع خسارت ها که جامعه بشدی هیچ گاه از آن ها مصون نیست، وجود فلسفه ای صحیح ضروری است و برای داشتن فلسفه صحیح باید فلسفه آموخت. واژة ethics از ریشه یونانى ethos گرفته شده است كه به معناى منش و رفتار character است و واژه morality نیز از ریشه لاتینى mores اقتباس شده است كه به معناى رفتار یا رسم و عادت استعمال مىشود.

بعضی نیز رابطهٔ عفاف و حجاب را از نوع رابطهٔ ریشه و میوه دانستهاند؛ با این تعبیر که حجاب، میوهٔ عفاف، و عفاف، ریشهٔ حجاب است. البته، همانگونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از همهٔ مراتب عفاف نیست، عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. پاسخ : زن باید بهترین و مناسب ترین لباس را در مقابل خداوند بپوشد، و بهترین لباس زن، حجاب کامل است. طرفداران این نظریه با استناد به این روایات یکی از وظایف حاکم اسلامی را جلوگیری از تعدی و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر و ممانعت از ورود ایشان به کارهای حرام و مفسدهانگیز میدانند و براساس این دلایل، حجاب را از سوی حکومت اسلامی یک اصل اجتماعی میدانند.

این روایات و روایات متعدد دیگر اجرایی شدن احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامی میدانند که شامل حجاب نیز میشود. اگر مردی همسر قانونی دارد ولی در خیابان و کوچه و بازار، زن های بی حجاب و آرایش کرده و جوانان را می بیند بدیهی است که جلب توجه او کرده و به همسر خود به جهت کثرت معاشرت با او بی توجه می شود و ممکن است که با جلب توجه به زن خیابانی به او متمایل شده و سبب سست شدن ارکان خانواده گردد.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده میشود که مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حریم قائل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوهٔ پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است. مدگرایی که در جامعه وجود دارد باعث از بین رفتن پوشش اقوام ما میشود. باید به این نکته نیز توجه کرد که در آیات حجاب که با خطاب قل یعنی، فعل امر نسبت به رسول خدا (ص) شروع میشوند و بهکار رفتن فعل امر و دستور به زنان مؤمن مبنی بر پوشاندن خود به کیفیت خاص مذکور در آیات، همگی دلالت بر وجوب پوشش و حجاب زن بهصورت فردی و ضرورت اجرای حکم آن توسط حاکم اسلامی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید